Ocena brak

Organizacje pozarządowe i ich udział w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Look twórca umowy społecznej i liberalizmu. Wg niego własność obejmowała: życie, wolność, mienie.

I miejsce OBYWATEL. Hegl stworzył koncepcję społeczeństwo obywatelskie.

I miejsce PAŃSTWO. Uważał, że wszyscy obywatele powinni brać udział w sprawowaniu władzy.

Zakres podmiotowy organizacji pozarządowej: wolność zrzeszania się

sformalizowane

inne przyjmujące różnego rodzaju ruchy obywatelskie

Ad 1

związki zawodowe,

związki pracodawców,

związki społeczno- zawodowe,

samorządy zawodowe,

partie polityczne,

stowarzyszenia,

fundacje.

Ad 2

inne ruchy obywatelskie: komitety.

Musi mieć charakter zbiorowy.

Organizacje pozarządowe powoływane są nie w celu zysku lecz w celu świadczenia usług.

STOWARZYSZENIA dzielą się na:

zwykłe- 3 osoby posiadające zdolność do czynności prawnej nie posiadają osobowości prawnej, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Utrzymują się ze składek członków.

rejestrowe- rejestruje sąd rejonowy. Założone przez min. 15 osób (Polacy, cudzoziemcy) mogą tworzyć stowarzyszenie- nie wymagane jest 15 osób. Osoby niepełnoletnie od 16 lat mogą być członkami, a poniżej 16 lat za zgodą rodziców. Z chwilą wpisu do rejestru stowarzyszenie rejestrowe nabywa osobowość prawną- należy przedstawić członków i statut.

STOWARZYSZENIE to dobrowolne zrzeszenie osób o celach nie zarobkowych. Pieniądze z działalności gospodarczej przeznaczone na cele statutowe.

PARTIE POLITYCZNE- szczególny rodzaj organizacji pozarządowej- musi być 1000 osób do założenia wyłącznie obywatele Polski. Komitet założycielski- 15 osób w celu utworzenia statutu. W chwili wpisu partie polityczne nabywają osobowość prawną. Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej.

FUNDACJE- fundator to założyciel fundacji, posiada osobowość prawną- działa na własny rachunek.

Zasady uczestnictwa w realizacji zadań z zakresu administracji:

partnerstwa- współuczestnictwo w definiowaniu i określaniu celów publicznych- organy pozarządowe współdziałają z innymi ,

jawności- przyznawanie zadania w trybie przetargowym- każda organizacja pozarządowa może uczestniczyć w przetargu,

efektywności- związana z oszczędnością środków przeznaczonych do realizacji zadań. Odbiurokratyzowanie procesów decyzyjnych.

Formy realizacji:

zasada dotacji- otrzymuje środki budżetowe w celu pokrycia kosztów realizacji zadań,

zasada kontraktu- porozumienie publiczno- prawne lub umowa cywilno- prawna.

Realizacja zadań ma charakter czasowy.

Organizacje pozarządowe- uczestniczą w wykonywaniu usług niematerialnych i w tym zakresie zastępują bądź uzupełniają lub działają niezależnie obok organów administracji publicznej.

Przesłanki działalności podmiotów organizacji pozarządowych:

jawność,

otwartość,

powszechność,

współuczestnictwo finansowe.

Podobne prace

Do góry