Ocena brak

Organizacje polityczno - militarne we współczesnym świecie

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Rada Europy – powstała w 1949 r. na mocy konwencji podpisanej przez 10 państwa zachodnioeuropejskich. W okresie narastania zimnej wojny i konfrontacji ze Wschodem państwa te chciały stworzyć organizacje panamerykańską, jednoczącą kraje na gruncie demokracji, przestrzegania praw człowieka, pokojowego rozstrzygania problemów społecznych i wspólnej tożsamości kulturowej.

Warunkiem przyjęcia jest przestrzeganie podstawowych praw człowieka i podstawowych wolności. Główne organy: Komitet Ministrów i Zgromadzenie Doradcze. Obecnie Rada Europy grupuje 32 państwa (w drugiej poz. Łoś-Nowak podaje 41 państw). Polska należy od 26 listopada 1991 r. Siedzibą jest Strasburg. Symboliczne oznaczenia tj, niebieska flaga z dwunastoma gwiazdkami oraz „Hymn Europy” – Oda do radości z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena

Organizacja Paktu Północno Atlantyckiego (NATO) powstała 4 kwietnia 1949 – jest organizacja międzyrządową. Zasadniczym powodem powstania było poczucie zagrożenia państw Zachodu wynikające z agresywnej polityki prowadzonej przez ZSRR po II wojnie światowej. Państwami założycielskimi sojuszu są: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy i USA. W 1952 r. przystąpiła Grecja i Turcja, 1955 Republika Federalna Niemiec, 1982 Hiszpania, 12 marca 1999 r sfinalizowano przyjęcie do NATO Czech, Polski i Węgier.

Unia Zachodnioeuropejska powstała 1955 r. – jednym z celów było wprowadzenie Niemiec Zachodnich do NATO w formie, jaka byłaby do przyjęcia przez społeczność międzynarodową. Działalność Unii ograniczała się do zagadnień militarnych i współpracy politycznej członków. Założyciele: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.

Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku (ANZUS) powstał w 1952 r. – celem jest prowadzenie wzajemnych konsultacji w przypadku zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej i bezpieczeństwa państw basenu Pacyfiku. Nakłada obowiązek udzielania pomocy wojskowej w razie napaści na jedno z nich.

Organizacja Paktu Azji Południowo-Wschodniej (SEATO) 1954 r., członkami były USA, Wielka Brytania, Francja, Filipiny, Pakistan, Nowa Zelandia, Australia i Tlajlandia. Organizacja została rozwiązana w 1977 roku..

Organizacja Paktu Centralnego (CENTO) 1959 r. powołana dla państw Środkowego Wschodu, członkami były Iran, Pakistan, Turcja i Wielka Brytania. Rozwiązana pod koniec lat siedemdziesiątych.

Układ Warszawski powstał 14 maja 1955 r. w odpowiedzi na włączenie RFN do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Była to organizacja polityczno-wojskowa.

W wyniku zmian politycznych jakie zaszły w Europie Środkowowschodniej oraz w ZSRR 1 lipca 1991 r. podjęto decyzje o rozwiązaniu struktur wojskowych i politycznych.

Podobne prace

Do góry