Ocena brak

Organizacje międzynarodowe - UNICEF

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNICEF jest jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ z siedziba w Paryżu. Została założona w 1946 roku przez 44 państwa, w tym także Polskę.

Członkowie:

- od 1946: 44 państwa, w tym Polska

- od 1986: 158 państw

- 31 XII 1984: wycofanie się z organizacji USA

- 31 XII 1985: wycofanie się z organizacji Wielkiej Brytanii

Wycofanie się USA i Wielkiej Brytanii spowodowało znaczne ograniczenie budżetu organizacji, ale jej dotychczasowy charakter i program zostały zachowane. Odejście dwóch w/w państw z UNICEF'u było spowodowane rozbieżnością w interpretowaniu celów organizacji, które pojawiły się już w połowie lat 70-tych.

Organy:

- Konferencja Generalna; obraduje co 2 lata

- Rada Wykonawcza; działa między konferencjami

- Sekretariat; na czele którego stoi Dyrektor Generalny wybierany co 6 lat przez Konferencję Generalną; podzielony jest na 9 departamentów zgrupowanych w 5 działach: oświata, nauki ścisłe, nauki społeczno - humanistyczne i kultura

- Komitety do spraw UNESCO; znajdują się one we wszystkich krajach członkowskich; zapewniają stałą łączność z organizacją, ułatwiają współpracę z działającymi na ich terenie środowiskami, organizacjami i instytucjami

Cele i osiągnięcia. Według statutu zadaniem UNESCO jest działanie na rzecz wzajemnego poznawania się i zrozumienia narodów oraz inicjowanie i koordynowanie międzynarodowej współpracy oświatowej, naukowej i kulturalnej. W dziedzinie oświaty UNESCO kładzie w swej działalności główny akcent na popieranie rozwoju szkolnictwa w krajach "trzeciego świata" oraz zwalczania analfabetyzmu (na ten cel przeznacza się najwięcej pieniędzy z budżetu).

W dziedzinie nauki i upowszechnienia myśli naukowej UNESCO odgrywa bardzo ważną rolę inicjatora, koordynatora i organizatora. Widać to szczególnie jeśli chodzi o inicjowanie programów i prac badawczych oraz udzielania pomocy merytorycznej, technicznej i materialnej poszczególnym krajom (zwłaszcza państwom rozwijającym się). Jeden z największych programów pomocy dotyczy kompleksu zagadnień związanych z wykrywaniem i eksploatacją zasobów naturalnych oraz ochroną środowiska naturalnego. W dziedzinie kultury program działań UNESCO obejmuje ochronę i waloryzację dziedzictwa kultury oraz popieranie rozwoju i upowszechnianie kultury.

W ramach tego programu prowadzone są m. in. akcje ochrony i ratowania zabytków (np.: pomniki we Florencji, Wenecja, świątynie w Egipcie i inne). Jedną z głównych form działalności UNESCO w tym zakresie są akcje wydawnicze i informacyjne (wydanie prac z zakresu historii ludzkości, historii kultury, dzieł mniej znanych literatur narodowych, organizowanie międzynarodowych obchodów rocznicowych poświęconych wybitnym twórcom). Jako wydawnictwo ciągłe UNESCO ukazują się m. in.: "UNESCO Courier" (w 26 wersjach językowych), "UNESCO Chronicle", "UNESCO Journal of Information Science, Librarianship and Archives Administration", "Copyright Bulletin", "Statistical Yearbook - Annuaire Ststistique - UNESCO".

Podobne prace

Do góry