Ocena brak

Organizacje międzynarodowe - EWG

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Europejska Wspólnota Gospodarcza, franc. Communaute Economique Europeenne, potocznie EWG jest też nazywane Wspólny Rynek. Jest to główna europejska wspólnota gospodarcza. Została utworzona na mocy traktatu rzymskiego z 1957 roku, który wszedł w życie jednak dopiero rok później, czyli w 1958 roku. Siedzibą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jest Bruksela.

Członkowie:

- od 1957: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg

- od 1973: Wielka Brytania, Irlandia, Dania

- od 1981: Grecja

Cele. Polityka EWG ma na celu integrację krajów członkowskich, dążącą do zniesienia taryf celnych oraz ograniczeń w ruchu kapitałów, siły roboczej, towarów i usług. Ponadto zarząd Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej stara się prowadzić wspólną politykę rolną i handlową. Jednym z głównych celi EWG jest także doprowadzenie do autarkii, czyli samowystarczalności w obrębie państw członkowskich (prowadzi to częściowo jednak do zamknięcia rynku dla państw trzecich). Państwa EWG są też członkami EWWiS (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali) oraz EWEA (Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej).

EWWiS. Europejska Wspólnota Węgla i Stali, franc. Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier. Utworzona została na mocy porozumienia z 1951 roku (weszło w życie w 1952 roku). Celem EWWiS jest zapewnienie na wspólnym rynku państw członkowskich priorytetu produktom przemysłu hutniczego i węglowego, przez wspólną politykę produkcyjną, transportową i inwestycyjną oraz politykę cen i zbytu. EWWiS jest związana z najpotężniejszymi monopolami, które opanowały górnictwo i hutnictwo zachodniej Europy.

EWEA. Europejska Wspólnota Energii Atomowej, franc. Communaute Europeenne de l'Energie Atomique, EWEA potocznie zwana jest także Euratom lub Europejska Wspólnota Atomowa. Została utworzona na mocy traktatu rzymskiego z 1957 roku, który wszedł w życie w 1958 roku.

Podobne prace

Do góry