Ocena brak

Organizacje międzynarodowe

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Organizacja: grupa o określonej budowie i zasadach działania ustalonych prawnie bądź spontanicznie na podstawie uznanych wzorców i tradycji, dążąca do danego celu.

Podstawowe cechy organizacji:

- celowość - istnienie celu, który powinien być osiągnięty

- złożoność - organizacja składa się określonych części powiązanych ze sobą i z całością organizacji w sposób przyczyniający się do powodzenia całości

- odrębność celów i struktury w stosunku do otoczenia, a jednocześnie powiązanie przez nie z otoczeniem

Podział organizacji:

- międzynarodowa pozarządowa: związek, którego członkami są osoby i instytucje lub stowarzyszenie z różnych państw; działalność tego typu organizacji jest oparta na umowach wewnętrznych, nie będących częścią prawa międzynarodowego (np.: Liga Narodów Organizacji Czerwonego Krzyża, Światowa Rada Pokoju, Światowa Federacja Związków Zawodowych). Niektóre organizacje międzynarodowe pozarządowe współpracują ściśle z organizacjami międzynarodowymi rządowymi, mając przy tym tzw. status konsultacyjny.

- międzynarodowa rządowa: trwały związek państw, tworzony na podstawie umów międzynarodowych ( zwanych także konstytucjami) dla osiągnięcia określonych celów. Organizacje międzynarodowe rządowe zaczęły powstawać od drugiej połowy XIX wieku, a ich liczba stale rośnie - szczególnie po II wojnie światowej. Dzielą się na: organizacje o charakterze powszechnym ( uniwersalnym), zmierzające do objęcia wszystkich państw (np.: ONZ) oraz organizacje o charakterze regionalnym, które zrzeszają państwa określonego regionu, części świata, ustroju czy kultury. Z w/w podziałem krzyżuje się inny podział organizacji rządowych, a mianowicie na organizacje o charakterze ogólnym, których działalność obejmuje różne dziedziny stosunków międzynarodowych oraz o charakterze specjalnym, ograniczające się do określonych dziedzin (np.: tzw. organizacje wyspecjalizowane ONZ). Organizacje międzynarodowe rządowe działają zwykle poprzez trzystopniowy system organów: zgromadzenie, rada i sekretariat (biuro)

Integracja międzynarodowa: jest to proces łączenia się państw lub zespalania gospodarek narodowych, w którego rezultacie tworzą się z czasem nowe organizmy polityczne i gospodarcze.

Cele integracji międzynarodowej:

- osiągnięcie wielkiej skali produkcji

- pobudzanie postępu technicznego

- uczestniczenie w rozwoju międzynarodowej specjalizacji i kooperacji

- rozszerzenie rynków zbytu

- rozwiązywanie problemów wyżywienia, edukacji i zdrowia

- hamowanie degradacji środowiska naturalnego i wspierania jego restytucji

- obrona wojskowa

Podobne prace

Do góry