Ocena brak

Organizacje integracji gospodarczej państw rozwiniętych

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Unia Europejska – procesy integracji gospodarczej krajów zachodnioeuropejskich, którym towarzyszyło tworzenie ponadnarodowych struktur instytucjonalnych, zostały zapoczątkowane w latach pięćdziesiątych. W 1952 r. powstała pierwsza z tzw. Wspólnot Europejskich – Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). 25 marca 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Jednocześnie został podpisany traktat powołujący Europejska Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom).

Zadania: EWWiS i Euroatom utworzono do współpracy w wybranej dziedzinie gospodarczej.

Zadania EWG: utworzenie wspólnego rynku państw członkowskich, ustanowienie unii celnej, wprowadzenie wspólnej polityki ekonomicznej w takich dziedzinach jak rolnictwo, finanse, transport, stosunki z krajami trzecimi.

Podstawowym celem UE jest sterowanie procesem integracji ekonomicznej, politycznej i gospodarczej. Największe osiągnięcia UE odnotowała w zakresie handlu i finansów. Wewnątrz Wspólnoty zniesiono praktycznie wszystkie ograniczenia celne, taryfowe i ilościowe. Od 1992 r. UE stała się tzw. jednolitym obszarem gospodarczym o swobodnym przepływie ludzi, towarów, usług i kapitału, zunifikowanym systemie podatkowym i jednolitych standardach prawnych i technicznych.

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu ( EFTA) utworzone zostało 1960 r. na podstawie umowy sztokholmskiej przez Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję i Wielka Brytanię. Do organizacji tej przystąpiły później Finlandia i Islandia.

Głównym celem EFTA było zlikwidowanie wszelkich barier we wzajemnym handlu między krajami członkowskimi i doprowadzenie do utworzenia strefy wolnego handlu w obrębie tych krajów. Obecnie członkami EFTA są: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Słowenia i Szwajcaria.

Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu (CEFTA) powstała w grudniu 1992 r. Krajami założycielskimi były: Czechy, Polska, Słowacja i Węgry.

Cele:

  • Przede wszystkim zahamowanie drastycznego spadku wzajemnych obrotów handlowych jaki nastąpił po rozwiązaniu RWPG

  • Wprowadzenie standardów i rozwiązań w zakresie handlu zagranicznego, które przygotowałyby karazje CEFTA do przystąpienia do UE

  • Zniesienie stawek celnych

  • Likwidację innych ograniczeń we wzajemnym handlu w okresie 5 do 10 lat

Strefa wolnego handlu docelowo ma objąć wszystkie rodzaje tworów, które podzielono na trzy grupy, zależnie od stopnie wrażliwości na import. CEFTA jest organizacją o charakterze otwartym.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) utworzona w 1960 r. jest w pewnej mierze kontynuacją Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej powołanej do życia 1948 roku w związku z Planem Marshalla. Początkowo znalazło się w niej 18 krajów Europy Zachodniej oraz USA i Kanada. Polska została przyjęta 1996 r. Obecnie skupia 29 najwyżej rozwiniętych krajów świata. Wytwarzają one łącznie ponad 2/3 światowej produkcji towarowej oraz usługowej i kontrolują ponad 75% handlu światowego. Kraje OECD zamieszkuje niespełna 20% ludności świata.

Celem OECD jest osiąganie maksymalnego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i stopy życiowej w krajach członkowskich przy utrzymaniu stabilności finansowej.

Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) utworzona w listopadzie 1993 r. przez Kanadę, Meksyk, USA. NAFTA jest największą pod względem liczby ludności (390 mln) i terytorium (21 mln km) strefą wolnego handlu na świecie. Podstawowym zadaniem jest doprowadzenie w ciągu 10 – 15 lat do pełnej liberalizacji w obrotach towarowych między krajami członkowskimi. Z postanowień NAFTA wyłączono przepływ siły roboczej.

Podobne prace

Do góry