Ocena brak

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SENATU RP. TRYB FUNKCJONOWANIA

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Organy Senatu:

MARSZAŁEK SENATU- ( wicemarszałkowie nie są organami Senatu )- wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez conajmniej 10 senatorów w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów. Odwołanie na wniosek 34 senatorów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Marszałek: jednoosobowy, wewnętrzny, kierowniczy organ.

Jego pozycja i role zwiększane. bo dekonstytucjonacjonalizacja Prezydium Senatu: przewodniczy obradom Senatu. strzeże praw Senatu, reprezentuje go na zewnątrz, stoi na straży praw i godności Senatu, sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu, nadzoruje prawidłowe stosowanie regulaminu Senatu, ustalanie projektu porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, czuwa nad przebiegiem i terminowością prac Senatu i jego organów, zwołuje posiedzenia Senatu, Prezydium Senatu i Konwentu Seniorów, przewodniczy ich obradom i kieruje ich pracami, nadzór nad pracami komisji senackich i zlecaniem im określanych spraw do rozpatrzenia, powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu ( i jego zastępcę ), niezwłocznie trzeba go zawiadomić o zatrzymaniu senatora in flegran delicto i może go zwolnić, przewodniczy posiedzeniom Zgr. Nar. gdy Marszałek Sejmu jest nieobecny, prawo występowania do TK o zgodność ustaw i aktów.

PREZYDIUM SENATU = Marszałek + Wicemarszałkowie ( 3 )- wew. kolegialny, kierowniczy organ Senatu: ustala plany pracy Senatu ( po opinii Konwentu }, dokonuje wykładni regulaminu Senatu, zleca komisjom senackim rozpatrzenie określonych spraw, ustala zasady: doradztwa naukowego na. rzecz Senatu, powoływania doradców, korzystania z opinii eksperta, opiniowanie projektu budżetu, opiniowanie statutu kancelarii, czuwa nad wykonywaniem przez Senatorów ich obowiązków, opiniuje inne sprawy wniesione przez Marszałka.

KONWENT SENIORÓW: zapewnia współdziałanie klubów senackich i kół senackich, w sprawach wiążących się z. działalnością i tokiem prac Senatu. Skład: Marszałek, wicemarszałkowie. Senatorowie będący przedstawicielami klubów parlamentarnych działających w Senacie ( conajmniej 7 Senatorów ).

Konwent Seniorów: opiniuje projekty porządku dziennego obrad Senatu, plany jego pracy, wypowiada się co do terminów jego posiedzeń, wskazuje potrzebne inicjatywy ustawodawcze, rozpatruje i przedstawia wnioski w sprawie sposobu prowadzenia dyskusji lub obrad izby, rozpatruje inne sprawy do Prezydium Senatu lub przedstawicieli klubów parlamentarnych

KOMISJE SENACKIE- wew. pomocnicze organy Senatu, rozważają i opracowują sprawy z własnej inicjatywy oraz przekazane im przez Senat, Marszałka, Prezydium, są powoływane i rozwiązywane przez Senat, mają charakter.

a), stały ( ciągłe rozpatrywanie spraw określonego rodzaju ),

b), nadzwyczajny (realizacją ściśle określonych zadań ). Senat wybiera i odwołuje przewodniczących komisji i ich członków.

POSIEDZENIA PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI SENATU- zwołuje je Marszałek z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium, przewodniczących 4 komisji. Służą one koordynowaniu współpracy między komisjami, wskazaniu potrzebnych inicjatyw ustawodawczych, rozpatrywaniu innych spraw. We wszelkich posiedzeniach komisji mogą brać udział senator. nie będący ich członkami ( bez głosowania ), mogą też posłowie, i adm. rząd. Komisja może utajnić posiedzenie lub zamknąć na wniosek Marszałka, przewodniczącego komisji. 3 członków komisji. 14 komisji stałych.

Wszystkie te komisje w ramach swych kompetencji rozpatrują i przestawiają senatowi stanowisko dot. ustaw uchwalanych przez Sejm. zajmują stanowisko w sprawie prawidłowości wprowadzeniu w życie oraz sposobu wykonywania ustaw. SEKRETARZE- nie są organami izby, wybór dokonywany jest łącznie, prowadzą listy mówców i protokołów posiedzeń senatu, dokonują obliczeń wyników głosowania. inne czynności od Marszałka.

TRYB FUNKCJONOWANIA- pierwsze posiedzenie zwoływane przez prezydenta ( 30 dni od dnia wyborów ) on otwiera i powołuje na przewodniczącego tzw. Marszałka Seniora, ten odbiera ślubowanie od członków Senatu i przeprowadza wybory Marszałka a ten wicemarszałków. Senat działa na posiedzeniach ( terminy ustala sam Senat lub Marszałek ). posiedzenia są jawne, są gwarancje te same co Sejmu - tajność obrad na wniosek Marszałka- lub 10 Senatorów, ( bezwzg. większość ), nie mogą tu odbywać się głosowania nad żadnymi ustawami, z każdego posiedzenia protokół, sprawozdanie stenograficzne wydrukowanie tego na polecenie Marszałka. Obradom kieruje Marszałek lub Wicemarszałek + 2 sekretarzy kolejność głosu:

a), sprawozdawca

b), sprawozdawca poglądów mniejszości.

Wnioski formalne- głosy poza porządkiem dziennym, są to: ogłoszenie przerwy, odroczenie lub zamkniecie posiedzenia, zamknięcie listy zgłoszonych mówców, odroczenie lub zamknięcie dyskusji itp. Poza kolejnością mówców: Premier, Rząd. Prezydent, Marszałek Sejmu, Prezes NIK, członkowie Prezydium Sejmu, Prezes TK i TS, RPO, I- Prezes SN. Po mówcach przerwa, po przerwie głos ma sprawozdawca komisji i wnioskodawca. Głosowanie: jawne, imienne.

Możliwość reasumpcji Senatu. Są 4 rodzaje szczególnych postępowań: sprawy ustaw uchwalanych przez Sejm, w sprawie ustawy budżetowej, wyprawie inicjatyw ustawodawczych Senatu i innych uchwał, w przypadku wyboru oraz wyrażenia zgody na podołanie organów.

Podobne prace

Do góry