Ocena brak

Organizacja trybunału stanu

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Przewodniczącym Trybunału jest I Prezes Sądu Najwyższego. Wybór składu Trybunału dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Sejmu i zachowuje on swoje kompetencje do czasu wyłonienia nowego składu. Kandydatury na członków trybunału może zgłaszać Marszałek sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów. Osoby wybrane w skład Trybunału składają przed marszałkiem sejmu przyrzeczenie sędziowskie.

Członkowie trybunału Stanu są w sprawowaniu funkcji sędziego niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom. Utrata zajmowanego stanowiska sędziego może nastąpić na wskutek: zrzeczenia się funkcji, trwałej utraty zdolności do wykonywania czynności lub skazania prawomocnym wyrokiem. Członkowi TS korzystają również z immunitetu formalnego zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności wyraża w drodze uchwały TS bezwzględną większością głosów co najmniej 2/3.

Podobne prace

Do góry