Ocena brak

Organizacja przedsiębiorstwa

Autor /Malina Dodano /08.02.2012

Przedsiębiorstwa potrzebują świeżych koncepcji dotyczących organizacji ich biznesu i marketingu w odpowiedzi na znaczne zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu w ostatnich latach. Postęp w komputeryzacji i telekomunikacji, globalna konkurencja, wzrastające doświadczenie nabywców, rosnące znaczenie serwisu i wiele innych spraw wymagają od przedsiębiorstw ponownego rozważenia sposobu organizacji swojego biznesu.

W odpowiedzi na te zmiany, przedsiębiorstwa dokonują restrukturyzacji na kilku odcinkach. Coraz częściej koncentrują się one na swym rdzennym biznesie lub przynajmniej na blisko powiązanych biznesach. W latach 60-ych i 70-ych wiele przedsiębiorstw dokonało dywersyfikacji w kierunku całkowicie niepowiązanych sfer działalności. Chociaż efekty tych działań były obiecujące, przedsiębiorstw om brakowało siły i wiedzy, aby skutecznie konkurować. Najlepszymi przykładami było przejęcie przez koncern Mobil firmy Montgomery Ward (sieć domów handlowych - przyp. tłum.) i próba wejścia koncernu F.xxon na rynek sprzętu biurowego.

Duże przedsiębiorstwa szybko zdały sobie sprawę z tego. że pomimo sukcesów w zw iększaniu skali istniejących biznesów, były one mniej efektywne w rozpoczynaniu nowych. Małe przedsiębiorstwa w tej drugiej dziedzinie okazały się skuteczniejsze. W tym celu zaczęły doskonalić „wewnętrzną przedsiębiorczość" dając więcej swobody swoim pracownikom w tworzeniu pomysłów i podejmowaniu ryzyka. Firmy te wychodziły z założenia, że skoro firma 3M była w stanie tego dokonać, więc mogli i oni.

Przedsiębiorstwa ograniczyły także liczbę szczebli organizacyjnych, po to. by zbliżyć się do klienta. Swego czasu. AT&T miał 19 szczebli organizacyjnych. Było jasne, że najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa odsunięte było zbył daleko od klienta, by w pełni rozumieć, co się dzieje na ry nku. W celu poprawy tego stanu poradzono kierów nikom wszystkich szczebli, aby częściej byli obecni na „pierwszej linii frontu \ Czynnikiem bardziej fundamentalnym miało być jednak .spłaszczenie" organizacji. Tom Peters sugerował, by żadna z organizacji nie miała więcej niż pięć szczebli hierarchicznych. W rezultacie każdy menedżer musiał jednak kierować większym zespołem ludzi. Stąd kluczową rzeczą stało się nauczenie pracow ników, aby byli „menedżerami samych siebie."

Hierarchia ustępować zaczęła także pracy zespołowej. Wraz z coraz większą liczbą przedsiębiorstw wykorzystujących komputery, pocztę elektroniczną i urządzenia faksowe, coraz w ięcej informacji dociera do ludzi na różnych szczeblach organizacji. Przedsiębiorstwa dostrzegają w pracy zespołowej klucz do poprawy wyników przedsiębiorstwa.

W tym kontekście przypatrzmy się. w jaki sposób zorganizowane są działy marketingu.

Podobne prace

Do góry