Ocena brak

Organizacja pracy dydaktycznej w szkole

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

- podział i charakterystyka form organizacyjnych 

Kryteria podziału:

- liczba uczniów

- miejsce pracy uczniów

- czas trwania zajęć dydaktycznych.

Ze względu na liczbę uczniów biorących udział w procesie dydaktycznym wyróżnia się:

- nauczanie jednostkowe

- nauczanie grupowe

- nauczanie zbiorowe (frontalne)

Ze względu na miejsce pracy formy dzieli się na:

- zajęcia szkolne (nauka w klasie podczas lekcji, praca w laboratorium, warsztacie szkolnym, świetlicy itp.)

- zajęcia pozaszkolne (praca domowa, wycieczka, zajęcia w zakładach produkcyjnych itp.)

Stosownie do czasu pracy uczniów można mówić o zajęciach:

- lekcyjnych

- pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia kompensacyjno – korekcyjne).

- system klasowo- lekcyjny oraz kierunki jego modernizacji

System klasowo-lekcyjny, forma organizacyjna nauczania, polegająca na łączeniu uczniów w klasy według określonych kryteriów (wieku, rozwoju umysłowego, zasobu wiadomości) oraz na realizowaniu opracowanych programów nauczania w zakresie poszczególnych przedmiotów podczas lekcji, które stanowią jednostkę czasową (najczęściej 45 minut).

- przygotowanie nauczyciela do lekcji

Przygotowanie merytoryczne:

• określić rodzaj lekcji;

określić typ lekcji;

określić metody nauczania;

dobrać środki dydaktyczne;

ustalić czynności nauczyciela i ucznia;

ustalić formy i metody kontroli;

• ustalić zakres pracy domowej.

Przygotowanie organizacyjne:

- należy przygotować miejsce pracy i środki dydaktyczne;

- należy uwzględnić sprawy, które należy przewidzieć poza treścią przedmiotową i rozwiązaniami metodycznymi.

Zewnętrznym wyrazem przygotowania nauczyciela jest konspekt zajęć zawierający:

plan;

układ materiału do przekazania i opracowania z uczniami;

metody i środki dydaktyczne do wykorzystania w toku pracy.

- planowanie, organizacja i realizacja zajęć pozalekcyjnych

Planowanie cz. 1

Dla kogo przewidziane są zajęcia?

Jakiego tematu dotyczy pomysł?

Czego oczekuję jako prowadzący?

Czego chcieliby uczestnicy?

Jaki ma być efekt zajęć?

Co zamierzam osiągnąć?

Jak powiadomić rodziców i uzyskać ich zgodę?

Planowanie cz. 2

-spotkanie z uczniami / klasą

-wyłonienie chętnych, wypracowanie zasad

-uzyskanie aprobaty rodziców

Planowanie cz. 3

Jakie szczegółowe cele chcę osiągnąć?

Co jest potrzebne do ich realizacji?

Czy mogę liczyć na pomoc? Kogo?

Jaką wiedzą i umiejętnościami dysponuję, aby poprowadzić zajęcia?

Czy sam/-a napiszę scenariusz? Czy wykorzystam cudze?

A może dokonam modyfikacji? Jak to zrobię?

Czego ma dotyczyć kontrakt z uczniami?

Jak postępowa

, jeśli ustalone normy będą łamane?Jak się dowiem, czy zrealizowałem/-am cele?

Zasady organizowania zajęć pozalekcyjnych Dobrowolności

Zasada ta opiera się na dobrowolności uczestnictwa wszystkich uczniów w zajęciach, które są nadobowiązkowe, pozalekcyjne. Obligowanie do uczestnictwa w nich wszystkich wychowanków nie przynosi wymiernych korzyści. Uczeń, którego obecność została wymuszona, często zakłóca przebieg zajęć, utrudnia korzystanie z nich tym, którzy z chęcią zadeklarowali swą obecność i chcieliby z nich skorzysta.

Warto więc tak przedstawić cele pracy, aby uczniowie z własnej woli, zachęceni i zaciekawieni stawili się w komplecie.

Akceptacja celów i tematyki

Uzyskana od uczniów akceptacja tematyki, celów, metod pracy i czasu trwania zajęć wzmocni odpowiedzialność za przebieg zajęć, zmotywuje do aktywnego uczestnictwa i pozwoli młodym ludziom poczuć się współautorami programu. Gotowość nauczyciela do negocjacji, sprawne ich zaangażowanie, zakończone sukcesem, uruchomi aktywność uczestników.

Praktyczności

Uczniowie powinni mieć poczucie, że udział w zajęciach wzbogaci ich umiejętności praktyczne mające przełożenie na codzienne funkcjonowanie, np. w relacjach interpersonalnych. Treści oderwane od realnego życia budzą zniechęcenie i podważają sens tego typu spotkań.

Podobne prace

Do góry