Ocena brak

ORGANIZACJA PRACY.

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Jest czynnikiem, który łączy środki produkcji oraz pracę ludzką w procesie gospodarczym aby osiągnąć zamierzony cel.

Do podstawowych zadań organizacji pracy należą:

 1.  
  1. zasada racjonalnego działania według której należy dążyć do osiągnięcia maksymalnego efektu przy określonym nakładzie sił i środków albo do osiągnięcia założonego efektu przy minimalnym nakładzie sił i środków (zasada oszczędności).

  2. Zasada podziału pracy- polega na podzieleniu zadania, które ma być wykonane na czynności proste i przydzieleniu ich specjalistom, co zwiększa wynik działania. Wyróżnia się poziom pracy( podział czynności między wykonawców tego samego szczebla oraz pionowy podział pracy tj. oddzielenie funkcji kierowniczych i wykonawczych).

  3. Zasada ciągłości pracy- polega na utrzymaniu równomiernego tempa pracy bez zbędnych przerw i przestojów co daje wyższą wydajność.

  4. Zasada intensyfikacji-polega na dążeniu do wzrostu wyników i osiąga się to głównie poprzez postęp techniczny, wzrost kwalifikacji oraz nabyte doświadczenie w wykonywaniu określonej pracy.

W cyklu działania zorganizowanego wyodrębnia się następujące etapy:

 1. Określenie celu działania

 2. Opracowanie planu działania, który określa środki, terminy wykonania i komórki odpowiedzialne.

 3. Przygotowanie zasobów i warunków działania.

 4. Realizacja zaplanowanych działań.

 5. Kontrola wyników i opracowanie wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Skuteczność działania zespołu zależy nie tylko od jego zorganizowania, ale również od sprawnego kierowania zespołem.

 

Kierowaniepolega na powodowaniu, aby działania podwładnych były zgodne z zamierzeniami i wolą kierującego.

 

Zarządzaniejest pojęciem szerszym niż kierowanie i odnosi się do wszystkich zasobów rzeczowych, finansowych i ludzkich np.: zarządzanie ryzykiem finansowym.

 

Sprawnie kierować to znaczy spowodować, aby podwładni chcieli, mogli i pracowali jak najlepiej.

Kierowanie zespołami pracowników polega na:

 1. motywowaniu podwładnych do wydajnej pracy poprzez zastosowanie: bodźców (materialnych i moralnych) pozytywnych i negatywnych

 2. koordynowanie pracy zespołu a w szczególności : planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu.

Podobne prace

Do góry