Ocena brak

ORGANIZACJA PRAC PLANISTYCZNYCH.

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Jednostka gospodarcza podejmuje samodzielne decyzje dotyczące rodzaju i zakresu opracowania planu. Plany służą potrzebom własnym podmiotu gospodarczego a często informacje zawarte w biznes planach są wymagane przez banki przy ubieganiu się o kredyt. Podstawą do sporządzenia planu jest zbadanie popytu na towary, usługi i porównaniu z możliwościami produkcyjnymi firm.

Procesy planistyczne odbywają się w następujących etapach:

I etap. Prace przygotowawcze- polegające na gromadzeniu informacji o rynku i analiza zdolności produkcyjnej własnych możliwości.

II etap. Opracowanie projektów – planów odcinkowych według ustalonej kolejności np.: projekty planów produkcji, zaopatrzenia, zatrudnienia a następnie planu kosztów i wynik finansowy.

III etap. Koordynacja projektów planów odcinkowych wewnętrzna ( sprawdzenie ich zgodności) i zewnętrzna( cła, normy ochrony środowiska itp.).

IV etap. Opracowane projekty planów są uchwalane przez organy samorządowe lub nadzorcze podmiotów gospodarczych , np.: w przedsiębiorstwie państwowym plan wieloletni uchwala ogólne zebranie pracowników a plan roczny rada pracownicza. W spółkach akcyjnych plan zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podobne prace

Do góry