Ocena brak

Organizacja NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

NSA rozpoczął działanie na podstawie ustawy z 31.01.1980 r., od tego momentu powstało kilka ośrodków zamiejscowych sądu m. in.: Gdańsk, Katowice, Poznań. W 01.10.1995 r. weszła w życie nowa ustawa o NSA anulująca poprzednią, reguluje ona pozycję ustrojową, organizację, możliwości zaskarżania do tej instytucji. NSA sprawuje „wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę wykonywania administracji publicznej”, działa w Warszawie i siedmiu ośrodkach poza nią, na podstawie regulaminu i rozporządzenia Prezydenta RP. NSA dzieli się na izby:

I. Finansową-do jej właściwości należą sprawy ceł, zobowiązań podatkowych, świadczeń pieniężnych,

II. Ogólnoadministracyjną-pozostałe sprawy m. in.: budownictwo, gospodarka wodna, prywatyzacja, ochrona środowiska, samorząd terytorialny, itp.

NSA dzieli się na wydziały orzecznicze. W Warszawie działa Biuro Prezydialne i Biuro Orzecznictwa /prowadzi kartotekę, gromadzi orzeczenia/, które dzielą się na wydziały.

W skład NSA wchodzą: prezes, wiceprezesi, prezesi izb, prezesi ośrodków zamiejscowych, sędziowie. Sędziów powołuje Prezydent RP na wniosek KRS, po spełnieniu warunków:

1. obywatel polski z pełnią praw cywilnych i obywatelskich,

2. magister prawa o nieskazitelnym charakterze w wieku co najmniej 35 lat,

3. przez 10 lat był np. prokuratorem, adwokatem, sędzią /nie dotyczy to prof. i dr hab./,

4. posiada dużą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego.

Sędziowie są niezawiśli, podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Prezesa /na sześć lat/ i wiceprezesów NSA powołuje Prezydent RP. Prezes kieruje pracami i reprezentuje NSA na zewnątrz, powołuje prezesów izb, dyrektorów biur, przewodniczących wydziałów. W NSA działają następujące organy kolegialne:

a) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu-kompetencje opiniodawcze i decydujące,

b) Kolegium Sądu-opiniuje i doradza.

Nadzór judykacyjny nad NSA sprawuje SN. O działalności Prezes NSA informuje Prezydenta RP i KRS, natomiast o prowadzonych sprawach i problemach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej Prezesa RM. Do 16.10.2002 ma zostać spełniony konstytucyjny wymóg dwuinstancyjności postępowania przed NSA.

Podobne prace

Do góry