Ocena brak

ORGANIZACJA NIK

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

NIK działa kolegialnie. Skład:

a). Kolegium NIK

b), departamenty

c), delegatury.

Kolegium NIK: organ wewnętrzny i kierowniczy, ustanawia kompetencje do organizacji pracy NIK, możliwość podejmowania decyzji władczych, niezawisłość członków kolegium, tworzą go: Prezes NIK. wiceprezesi NIK, dyrektor generalny NIK. 14 członków.

Prezes- powoływani i odwoływani przez Sejm na wniosek Marszałka Sejmu lub 35 posłów bezwzględna większością za zgodą Senatu, kadencja 6 lat, prawo reelickcji, immunitet formalny, incompatibilitas. Wiceprezesi- od 2 do4 powołuje i odwołuje Prezydium Sejmu na wniosek Prezesa NIK, bieżący nadzór nad działalnością określonych przez Prezesa NIK departamentów i delegatur.

Dyrektor Generalny- powołany i odwołany prezesa NIK za zgodą Marszałka Sejmu. Członkowie- powołani przez. Prezydium Sejmu: na wniosek Prezesa NIK. Kolegium zatwierdza: analizę wykonania budżetu państwa i innych planów finansowych, coroczne sprawozdanie z działalności NIK. Kolegium uchwala: opinie w przedmiocie absolutorium dla RM. wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne itp. 20 departamentów: 13 kontrolnych + 7 administracyjnych.

Podobne prace

Do góry