Ocena brak

Organizacja Narodów Zjednoczonych - STRUKTURA

Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011

ONZ składa się z pięciu zasadniczych organów. Każde z nich, za wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który urzęduje w Hadze, ma swą siedzibę w Nowym Jorku.

1) Zgromadzenie Ogólne- organ składający się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, którzy mają przedyskutować każdy problem wchodzący w zakres kompetycji ONZ. Każde państwo dysponuje 1 głosem. Uchwały podejmowane są większością dwóch trzecich głosów w sprawach ważnych i zwykłą większością w pozostałych przypadkach. Dwa razy w roku odbywają się sesje zwyczajne. W nagłych wypadkach- sesje nadzwyczajne. Zadaniem Zgromadzenia Ogólnego jest:

- Zatwierdzanie członkostwa nowoprzyjętych państw,

- Zatwierdzenie nowowybranego Sekretarza Generalnego,

- Rewizje Karty NZ,

- Sprawy pokoju, bezpieczeństwa itp.

2) Rada Bezpieczeństwa- organ wykonawczy, na którym spoczywa główna odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju. W jego skład wchodzi 15 członków: 5 członków stałych (Chiny, Francja, Wielka Brytania, USA, Rosja -państwa, które odegrały w II wojnie światowej rolę "wielkich mocarstw") i 10 niestałych -5 z nich wybierani co dwa lata i 5 co rok przez Zgromadzenie Ogólne. Członkowie niestali wybierani są wg "zasady sprawiedliwości geograficznej" (tzn. 5 z Afryki i Azji, 2 z Ameryki Łacińskiej, 2 z Europy Zachodniej i 1 z Europy Wschodniej). Decyzje podejmowane są większością 9 głosów. Stali członkowie mają jednak prawo do "weta". Zadaniami Rady Bezpieczeństwa ONZ są:

- Pokojowe załatwianie sporów,

- Podejmowanie akcji w stanie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji,

- Popieranie układów regionalnych w celu utrzymania pokoju.

3) Rada Gospodarczo- Społeczna- organ o najszerszym zakresie kompetycyjnym. Liczy 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 3 lat. Jej zadaniem jest:

- Rozwiązywanie zagadnień postępu i rozwoju gospodarki,

- Rozwiązywanie problemów zatrudnienia ludności,

- Ochrona zdrowia,

- Wspieranie kultury,

- Powszechne postrzeganie praw człowieka.

4) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) - jest to organ sądowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, uprawniony do wydawania orzeczeń prawnych w każdej wniesionej sprawie. Sędziowie MTS są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa -po piętnaście sędziów międzynarodowych na 9 lat. Sędziowie MTS nie mogą zajmować żadnych stanowisk politycznych i administracyjnych. Zadania:

- Rozstrzyganie spraw międzynarodowych,

- Przygotowanie tzw. opinii doradczych w różnych kwestiach prawnych.

5) Sekretariat- główny organ administracyjny. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny, którego wybiera Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa. Sekretarz jest wybierany raz na 5 lat. Łączy on funkcje najwyższego funkcjonariusza ONZ z rolą mediatora międzynarodowego. Jak dotąd stanowisko to zajmowało sześć osób: Trygve Lie (Norwegia), Dag Hammarskjold (Szwecja), U Thant (Birma), Kurt Waldheim (Austria), Javier Perez de Cuellar (Peru), Boutros Boutros Ghali (Egipt).

6) Rada Powiernicza -sprawowała kontrolę nad procesem uzyskiwania autonomii przez tzw. obszary powiernicze (głównie kolonie, które Niemcy utraciły w wyniku I wojny światowej) i wszystkie inne niesamodzielne terytoria objęte Międzynarodowym Systemem Powierniczym. Z jedenastu krajów objętych tym systemem dziesięć uzyskało niepodległość lub weszło w federację z sąsiadującym państwem. Wobec likwidacji systemu powiernictwa Rada Powiernicza zakończyła swoją działalność.

W strukturze ONZ oprócz w/w organów, występują tzw. Agencje wyspecjalizowane. Są to m.in.:

- ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy,

- FAO - Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa,

- UNESCO - Organizacja do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury,

- WHO - Światowa Organizacja Zdrowia,

- Bank Światowy - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

- IDA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju,

- IFC - Międzynarodowa Korporacja Finansowa,

- IMF - Międzynarodowy Fundusz Walutowy,

- ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego,

- UPU - Powszechny Związek Pocztowy

- ITU - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny,

- IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska,

- FAD - Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, które podlegają Zgromadzeniu Ogólnemu i Radzie Bezpieczeństwa, i inne:

- IAEA - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej,

- UNICEF - Fundusz Pomocy Dzieciom,

- UNRWA - Agencja do spraw Pracy i Opieki Społecznej,

- UNHCR - Urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców.

Podobne prace

Do góry