Ocena brak

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Organy ONZ

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

Występuje 6 organów ONZ:

1)Zgromadzenie Ogólne

2)Rada Bezpieczeństwa

3)Rada Gospodarczo-Społeczna

4)Rada Powiernicza

5)Międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości

6)Sekretariat

Ad.1) Uczestniczą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich> Każde państwo może posiadać nie więcej niż 5 przedstawicieli.

Uchwały Zgromadzenia ogólnego w ważnych sprawach:

-utrzymania pokoju

-wybór członków Rady

-spraw członkowskich

-spraw budżetowych

Uchwały te zapadają większością 2/3 głosów.

Ad.2) Składa się z 15 członków. Stali członkowie- Rosja, USA, Chiny, Wielka Brytania, Francja. Pozostałe 10 państw Zgromadzenie Ogólne wybiera na okres 2 lat (przy czym co rok ustępuje połowa). Wybierane są państwa , które mają największy wkład w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa , duże znaczenie ma podział geograficzny i sytuacja międzynarodowa.

Ad.3)Składa się z 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata ale co rok ustępuje 1/3 składu.

Podział miejsc między grupami regionalnymi:

-14 miejsc dla Afryki

-11 miejsc dla Azji

-6 miejsc dla Europy Zachodniej

-10 miejsc dla Ameryki Łacińskiej

-13 miejsc dla Europy Zachodniej i innych

Ad4)składa się z 5 stałych członków rady Bezpieczeństwa państw zarządzających terytoriami powierzonymi , wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata. W związku z uzyskaniem niepodległości przez wszystkie terytoria powiernicze dyskutowany jest projekt likwidacji Rady lub zmiany jej na forum na którym państwa członkowskie wykonywałyby zbiorowe powiernictwo nad globalnym środowiskiem , oceanami, przestrzenią kosmiczną.

ZASADY GŁOSOWANIA W RADZIE BEZPICZEŃSTWA

  1. w sprawach proceduralnych – większością głosów dziewięciu członków

  2. we wszystkich innych sprawach – większością głosów dziewięciu członków, włączając w to głosy wszystkich stałych członków z tym jednak zastrzeżeniem, że w sprawach dotyczących pokojowego załatwienia sporów strona w sporze wstrzymuje się od głosowania.

Stałym członkom przysługuje prawo VETO.

Podobne prace

Do góry