Ocena brak

ORGANIZACJA JEDNOŚCI AFRYKAŃSKIEJ

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Po II wojnie światowej powstało wiele organizacji regionalnych mi. Organizacja Jedności Afrykańskiej. Jej cel to głównie maksymalnie rozszerzona współpraca państw afrykańskich na podstawie jedności działania. Północ kontynentu to część arabska, środek i południe to Czarna Afryka. Są one odmienne etnicznie, społeczno-kulturalnie, maja inne bogactwem naturalnym, systemem politycznym i gospodarczym.

W ciągu kilkunastu lat kolonie przekształciły się w niepodległe państwa ( jednak nie tak do końca, bo kolonizatorzy ciągle jeszcze sprawują władz nad wydobyciem surowców, ustalają ich ceny, wprowadzają bariery celne, monopolizują rynki, udzielają pożyczek na własnych warunkach, utrzymują kontrolę nad środkami masowego przekazu i przepływem informacji.W wielu krajach afrykańskich ważna role w życiu społeczno-politycznym odgrywają wojskowi, ich dziełem są serie zamachy stanu, które zmieniają rządy cywilne lub instalujące reżimy wojskowe. Ułatwia to fakt ze armia jest najlepiej zorganizowana siłą w państwie.

Afryka jest kontynentem najmniej ustabilizowanym ( zacofanie gospodarcze, brak kadr, niedorozwój oświaty, służby zdrowia, dużego zadłużenia, no i analfabetyzmu ).W 1963r.39 państw podpisało KARTĘ Organizacji Jedności Afrykańskiej. Obecnie członkami są wszystkie państwa afrykańskie, a od 1982r.Drmokratyczna Republika Sahary ( reprezentowana przez ruch wyzwoleńczy Polisario ). Na znak protestu przeciwko przyjęciu do OJA tej Republiki w 1984r. wystąpiło z niej Maroko Członkiem OJA może być każde niepodległe państwo afrykańskie. W dokumentach OJA stale powraca motyw walki z rasizmem i kolonializmem.

Cele OJA to:

- umacnianie jedności i solidarności państw afrykańskich

- koordynowanie i pogłębianie ich współpracy

- obrona suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości

- poprawienie współpracy w duchu Karty Narodów Zjednoczonych i Deklaracji Praw Człowieka

- równość wszystkich państw członkowskich

- nieingerencji w sprawy wewnętrzne państwa

- poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej każdego z państw i niezaprzeczalne prawo do niezawisłości

- pokojowe rozstrzyganie sporów drogą rokowań, mediacji i arbitrażu

- nie przystępowanie do żadnych bloków

Struktura OJA: najwyższy organ to- Zgromadzenie Szefów Państw i Rządów ( zbiera się co rocznie ), następnie jest Rada Ministerialna ( co pół roku ), pracą organizacji kieruje Sekretariat Generalny .Wielkie nadzieje wiązano z powołaniem Komisji Mediacji ,Koncyliacji i Arbitrażu ( miała ona załatwiać różnego rodzaju spory między państwami ).OJA jest organizacją regionalna, stanowi część systemu bezpieczeństwa ONZ.

Główny cel OJA:

- likwidacja kolonializmu

- został w zasadzie osiągnięty.

OJA łagodzi i rozwiązuje spory między państwami afrykańskimi, dąży do uśmierzenia konfliktów granicznych oraz problemu uchodźców, rozwiązuje w życiu codziennym złożonych problemów Afryki. Jej dziełem jest powstanie Afrykańskiego Banku Rozwoju, budowa dróg trans saharyjskich,Przed Afryką stoi jeszcze wiele zadań. Zbyt mała jest pomoc państw wysoko rozwiniętych w przebudowie Afryki i jej przechodzeniu do grupy państw rozwiniętych.

Podobne prace

Do góry