Ocena brak

Organizacja i zasady funkcjonowania aparatu pomocniczego samorządu terytorialnego

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

I. Urząd.

Określa je regulamin organizacyjny, uchwalany przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego. Istotną rolę funkcjonowania aparatu pomocniczego spełniają dwaj funkcjonariusze samorządowi powoływani przez organy stanowiące; skarbnik i sekretarz. Wspomagają oni zarządzanie mieniem komunalnym wspomagają zarządy lub organ wykonawczy. W województwie nie mamy do czynienia z sekretarzem. W ustawie o samorządzie gminnym i powiatowym przewidziano stanowisko sekretarza - powołuje go i odwołuje organ stanowiący na wniosek przewodniczącego zarządu np. na wniosek organu wykonawczego-wójta.

II. Samorządowe jednostki organizacyjne (gminne, powiatowe, wojewódzkie).

Możemy je podzielić na posiadające osobowość prawną i nieposiadające osobowości prawnej. (Jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe np. ZOZ, szkoły, placówki oświatowe.

Występuje także szczególny typ samorządowych jednostek organizacyjnych, których charakter, organizacja i zakres zadań regulują odrębne ustawy np. Gminne i Powiatowe Straże Pożarne, Straże Gminne. Są one odpowiedzialne za porządek publiczny w gminach. Samorządowe jednostki organizacyjne tworzy, znosi, decyduje o organizacji organ stanowiący.

O powoływaniu i odwoływaniu kierowników tych jednostkach decyduje organ wykonawczy, który jest zwierzchnikiem służbowym tych kierowników.

III. Samorządowe osoby prawne. (gminne, powiatowe, wojewódzkie).

W ramach samorządowych osób prawnych szczególną kategorią są jednoosobowe spółki jednostek samorządów terytorialnych, które realizują określone zadania z zakresu gospodarki komunalnej.

Wszystkie jednostki pomocnicze wspomagają, spełniają funkcje pomocnicze, logistyczne, aby zapewnić możliwość realizacji kompetencji organów władzy samorządowej wszystkich trzech poziomów gminy, powiatu, województwa. Są one bardzo rozbudowane pod względem organizacyjnym, strukturalnym.

Podobne prace

Do góry