Ocena brak

Organizacja i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

1.Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

2.Nadzór nad zgodnością działań Zakładu z obowiązującymi przepisami sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

3.Zakład działa na podstawie niniejszej ustawy oraz innych ustaw regulujących poszczególne zakresy jego działalności.

4.W zakresie prowadzonej działalności, Zakładowi przysługują środki prawne właściwe organom administracji państwowej.

W skład Zakładu wchodzą:

1.centrala

a)Biuro Rent Zagranicznych powołane do realizacji umów międzynarodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

2.terenowe jednostki organizacyjne (oddziały Zakładu)

Do zakresu działania Zakładu należy między innymi:

1.realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:

a)stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,

b)ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek,

c)wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d)prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,

e)prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczeniowych i kont płatników składek,

f)orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

g)prowadzenie prewencji rentowej - rehabilitacji leczniczej osób zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy oraz osób pobierających rentę okresową

2.realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,

3.dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego,

4.opracowywanie aktualnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych,

5.kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy,

6.kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi,

7.wydawanie Biuletynu Informacyjnego,

8.popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Do zakresu działania Zakładu należy także prowadzenie prewencji rentowej, obejmującej:

-rehabilitację leczniczą osób zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy albo osób pobierających rentę okresową,

-badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy,

-inne działania prewencyjne.

W ramach prewencji rentowej Zakład może:

a)kierować osoby, do ośrodków rehabilitacyjnych,

b)prowadzić własne ośrodki rehabilitacyjne,

c)udzielać zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne w innych ośrodkach,

d)dofinansowywać rozwój bazy leczniczo-technicznej ośrodków wymienionych w pkt. 3,

e)prowadzić we własnym zakresie badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy lub zamawiać ich przeprowadzenie przez inne podmioty,

f)finansować inne działania dotyczące prewencji rentowej.

Organami Zakładu są:

1)Prezes Zakładu,

2)Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes Zakładu,

3)Rada Nadzorcza Zakładu.

Działalnością Zakładu kieruje Prezes , który reprezentuje zakład na zewnątrz. Prezesa Zakładu powołuje i odwołuje Prezes RM na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu.

Do zadań Prezesa należy :

1.kierowanie pracami zarządu:

a)koordynowanie współpracy zakładu z urzędami administracji rządowej

b)tworzenie i znoszenie terenowych jednostek organizacyjnych

c)powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu

d)zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpieczeń społecznych

e)przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku.

Zarząd Zakładu składa się z Prezesa oraz 2-4 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Zakładu na wniosek Prezesa Zakładu.

Zarząd kieruje działaniami Zakładu w zakresie nie zastrzeżonym dla prezesa Zakładu.

Do zadań Zarządu należy:

-zarządzanie funduszami, których dysponentem jest Zakład

-prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu

-sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej.

-sporządzanie planu finansowego Zakładu i sprawozdań z jego wykonania.

Tryb pracy zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza Zakładu składa się z 15 osób i powoływana jest przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję , przy czym 5 członków i przewodniczący na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, 5 na wniosek ogólnokrajowych organizacji pracodawców i 5 na wniosek ogólnokrajowych organizacji związkowych , reprezentatywnych dla pracowników większości pracodawców i ogólnokrajowej organizacji emerytów i rencistów.

Do Rady Nadzorczej należy:

-okresowa ocena pracy zarządu

-zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu i sprawozdania z jego wykonania

-opiniowanie projektów planów finansowych FUS i FRD oraz sprawozdań i ich wykonania

-opiniowanie projektu statusu Zakładu i kandydata na prezesa Zakładu

-uchwalanie regulaminu działania Zarządu Zakładu.

Od decyzji terenowych jednostek ZUS odwołanie przysługuje do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podobne prace

Do góry