Ocena brak

Organizacja i zadania prokuratury

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Prokuraturę stanowi

Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu. Funkcję Prokuratora sprawuje minister sprawiedliwości. Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych są prokuratorzy Prokuratury Krajowej, Apelacyjnej, okręgowej i rejonowej. Prokuratorami wojska są: prokuratorzy Prokuratury wojskowej wojskowych prokuratur okręgowych i garnizonowych. Prokuratorami Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu są prokuratorzy Głównej komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu Instytutu pamięci narodowej. Prokuratura Krajowa wchodzi w skład ministerstwa sprawiedliwości. Prezes RM na wniosek Prokuratora Generalnego odwołuje i powołuje na stanowiska Prokuratora Krajowego i zastępcę.

Prokuratorem może być ten kto ma: obywatelstwo polskie, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył wyższe studia prawnicze, ukończył 26 lat, pracował w charakterze asesora prokuratorskiego. Prokurator nie może należeć do żadnej partii politycznej. Nie wolno wykonywać żadnych zajęć które przeszkadzały by mu w pełnieniu obowiązków. Korzysta z immunitetu, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania. Przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny, ale jest obowiązany wykonywać polecenia przełożonego prokuratora. Zasada dewolucji- przejmować czynności prokuratorów podległych.

Zgromadzenia prokuratorów: składają się z prokuratorów apelacyjnych oraz delegatów prokuratorów okręgowych i rejonowych działających na obszarze danej właściwości prokuratury. Do kompetencji zgromadzeń prokuratorów należą: wybór członków sądu dyscyplinarnego, wyrażanie opinii o kandydatach na prokuratora apelacyjnego, okręgowego i rejonowego.

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Prokuratorzy nadzorują postępowania przygotowawcze w sprawach karnych oraz pełnią funkcję oskarżyciela publicznego przed sądem jego udział w sprawach ścigania jest obowiązkowy. Zadania prokuratorów to: składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach społecznych, podejmowanie środków przewidzianych prawem zmierzających do prawidłowego stosowania prawa, sprawowanie nadzoru nad np. aresztowaniem oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności, prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania, zaskarżaniem do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych, koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, współdziałanie z organami państwowymi, opiniowanie projektów aktów normatywnych, podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

Podobne prace

Do góry