Ocena brak

Organizacja i właściwość sądownictwa pracy

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

W obecnym stanie prawnym indywidualne spory o roszczenia z zakresu prawa pracy są rozpatrywane przez:

1.sądy pracy- stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych

2.sądy pracy i ubezpieczeń społecznych- stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów okręgowych,

3.sądy apelacyjne.

Sądy pracy oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych nie są odrębnymi, szczególnymi organami wymiaru sprawiedliwości , lecz tylko wyodrębnionymi wewnętrznie jednostkami organizacyjnymi sądów rejonowych i okręgowych, korzystającymi z pewnej odrębności w zakresie składu sędziowskiego i zasad postępowania. Sędziowie tych sądów wyznaczeni są na cztery lata i nie można im powierzać orzekania w innych jednostkach organizacyjnych sądu.

Wykaz sądów, a także zakres ich właściwości miejscowej zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.98r. Sądy te w sprawach o roszczenia pracowników są sądami ławniczymi. Jedynie sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, działający jako druga instancja w sprawach z powództwa pracodawców przeciwko pracownikom, orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych. Spory z zakresu prawa pracy rozpatrywane są dwuinstancyjne. W I instancji są rozpatrywane przez sądy pracy, w II instancji przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeżeli w I instancji sprawa jest rozpatrywana przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, to w II instancji rozpatruje ją sąd apelacyjny.

Właściwością podmiotową sądów objęci zostali dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy:

1.pracownicy,

2.byli pracownicy,

3.członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

4.osoby świadczące pracę nakładczą,

5.członkowie rodziny i spadkobiercy pracownika, członka spółdzielni produkcyjnej i osoby świadczącej pracę nakładczą,

6.inne osoby, którym z mocy odrębnych przepisów przysługują roszczenia z zakresu prawa pracy,

7.osoby dochodzące od pracodawcy odszkodowania lub ustalenia uprawnień do świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy,

8.pracodawcy.

W stosunku do niektórych pracowników właściwość sądów pracy została częściowo wyłączona.

Częściowo właściwości tych sądów nie podlegają: mianowani urzędnicy państwowi, mianowani pracownicy naukowi, funkcjonariusze służby pożarnictwa.

Właściwość rzeczowa obejmuje sprawy z zakresu prawa pracy, przez które rozumie się:

1.roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,

2.ustalenie istnienia stosunku pracy,

3.odszkodowania dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nie podlegają właściwości rzeczowej sądów pracy spory:

1.ustanowienia nowych warunków pracy i płacy,

2.stosowania norm pracy,

3.mieszkań funkcyjnych i pomieszczeń w hotelach pracowniczych .

Właściwość miejscowa sądów pracy oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych określona jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 30.12.98r. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone przez sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przez sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonana, bądź też przez sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Podobne prace

Do góry