Ocena brak

Organizacja i podział komisji parlamentarnych

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Art. 110 ust. 3 Konstytucji rozróżnia komisje stałe i komisje nadzwyczajne.

  • Komisje stałe – ich utworzenie przewiduje regulamin Sejmu; tym samym Sejm ma obowiązek je utworzyć, istnieją one przez okres całej kadencji. Art. 18 ust. 1 regulaminu przewiduje obecnie utworzenie 25 komisji stałych, posługując się dwoma kryteriami dla określenia zakresu ich działania. Pierwsze kryterium ma charakter resortowy: podział zadań między poszczególne komisje następuje w oparciu o kryterium przedmiotowe (istnieje 20 takich komisji, m.in.: Komisja Obrony Narodowej, Komisja ds. Unii Europejskiej, Komisja ds. Służb Specjalnych). Drugie kryterium ma charakter funkcjonalny: zakres działania komisji wiąże się z realizowanymi przez Sejm jego poszczególnymi funkcjami czy kompetencjami (Komisja Ustawodawcza, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Etyki Poselskiej).

  • Komisje nadzwyczajne – komisje tworzone przez Sejm doraźnie, dla zajęcia się określoną sprawą lub sprawami. Sejm określa cel, zasady i tryb działania komisji nadzwyczajnych; zasadą jest, że komisja nadzwyczajna zostaje rozwiązana po wykonaniu swojej misji (np. komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach lub senacka Komisja Nadzwyczajna Legislacji Europejskiej w IV kadencji).

  • Komisje śledcze – powoływane do zbadania określonej sprawy (art. 111 K).

Komisje sejmowe mogą być tworzone tylko w ramach kompetencji wykonywanych przez Sejm.

Komisje sejmowe mogą składać się wyłącznie z posłów. Skład osobowy poszczególnych komisji jest wybierany przez Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, możliwe też jest w każdym czasie dokonanie zmian w składzie komisji. W praktyce skład osobowy komisji ustalany jest w oparciu o klucz polityczny – zasadą jest reprezentacja wszystkich klubów poselskich.

Pracami komisji kieruje jej prezydium, wybierane przez samą komisję. W pracach komisji uczestniczą w sposób stały eksperci wybrani zarówno spośród pracowników Kancelarii Sejmu, jak i z zewnątrz. Komisje sejmowe obradują na posiedzeniach.

Generalny schemat struktury organów Senatu (w tym także komisji) pokrywa się ze schematem sejmowym. Różnica polega na tym, że Senat nie ma możliwości utworzenia komisji śledczej, co wynika z pozostawienia funkcji kontrolnej poza zakresem działania Senatu. Odmienna jest także struktura komisji stałych oraz ich zadania.

Podobne prace

Do góry