Ocena brak

Organizacja adm. rządowej wg. aktualnie obowiązujących przepisów prawa (naczelnych i terenowych org.)

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Organ adm. państwowej stanowi wyodrębnioną część aparatu adm. państwowej; działa w imieniu i na rachunek państwa; jest uprawniony do korzystania ze środków władczych; działa wg przyznanych mu kompetencji; powołany jest do wykonywania funkcji administracyjnych.

Wyodrębnienie organizacyjne org. polega na tym, że organ posiada określoną przez prawo formę organizacyjną, która czyni z niego pewną organizacyjną całość.

Organy centralne wchodzą w skład org. naczelnych.

Organy adm. państwowej tworzą system, w którym możemy wyodrębnić organy:

a) naczelne - (wymienione są w Konstytucji) to pewna grupa organów wśród org. centralnych, które zajmują się szczególnie eksponowaną pozycję prawno-ustrojową:

- Prezydent

- R.M.

- Prezes R.M.

- ministrowie

- przewodniczący komisji i komitetów (określeni w ustawach), sprawujący funkcje org. adm. państwowej.

Org. naczelne wg nowej ustawy.

Minister Finansów - opracowuje budżet państwa, obsługuje dług państwowy, wykonuje kontrolę podatkową, dewizową i finansową. Przedstawia bilans finansów sektora publicznego. Jest właściwy w sprawach finansów publ. i jej realizacji oraz zapewnienia koordynacji działań w sprawach gospodarowania. Sprawuje nadzór nad Izbami i Urzędami Skarbowymi.

Minister Skarbu - inicjuje politykę państwa w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, w tym prywatyzacji tego mienia oraz ochrony interesów Skarbu Państwa. Uprawnienia Min. Skarbu to:

- przygotowuje coroczne sprawozdanie R.M. (z jej upoważnienia) i Sejmowi, o stanie mienia państwa oraz ekonomicznych skutkach prywatyzacji,

- przygotowuje projekty rocznych kierunków prywatyzacji.

Powołana jest Agencja Prywatyzacji, która podlega Min. Sk. i dokonuje prywatyzacji w imieniu Skarbu Państwa.

Minister Gospodarki - inicjuje politykę w zakresie gospodarczego rozwoju kraju i energetyki oraz współpracy z organizacjami sam. gosp. Przygotowuje i przedstawia R.M. założenia polityki społ-gosp. na rok budżetowy. Przedstawia krótko- i średniookresowe programy gospodarcze.

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych - jest państwowa jednostka organizacyjna, która prowadzi prace, które służą R.M. i prezesowi R.M. do programowania strategicznego i prognozowania rozwoju gosp. i społ., oraz zagospodarowania przestrzennego kraju. Ta jednostka badawcza współpracuje z Akademią Nauk.

Komitet Integracji Europejskiej - jest naczelnym org. adm. rządowej powstałym do prognozowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską (działania dostosowawcze, ubieganie się o pomoc zagraniczną w tym zakresie).

a) centralne - to taki organ, którego kompetencje odnoszą się do całego obszaru państwa. Org. centralne działają w ramach danego resortu.

b) terenowe - to organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa, np. województwo, rejon, gmina czy okręg.

Podział teryt. kraju dla potrzeb adm. państwowej można podzielić na trzy rodzaje:

1. podstawowy (zasadniczy) - administracja zespolona; przeprowadza się go z punktu widzenia zadań org. adm. publ. działających w terenie na:

- województwa

- gminy: miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie.

Podział (w Polsce jest dwustopniowy) ten tworzy się ze względu na konieczność wykonywania na określonym obszarze zadań państwowych o istotnym znaczeniu z punktu widzenia podstawowych celów państwa i zasad jego funkcjonowania. Z podziału tego korzystają przede wszystkim terenowe organy państwowe o właściwości ogólnej (wyposażone we władcze kompetencje) oraz organy sam. teryt.

art. 49 "1. Jednostkami zasadniczego podziału teryt. stopnia podstawowego są gminy.

2. Jednostką zasadniczego podziału teryt. dla wykonywania adm. rządowej jest województwo. Pomocniczą jednostką tego podziału jest rejon adm. (...)".

art. 50 "1. Tworzenie i znoszenie województw, ustalanie i zmiana ich nazwy oraz ustalanie siedziby wojewody następuje w drodze ustawy.

2. Zmiana granic województwa następuje w drodze rozporządzenia R.M., po zasięgnięciu opinii zainteresowanych wojewodów oraz gmin, których te zmiany dotyczą, a także po przeprowadzeniu konsultacji społ. wśród mieszkańców obszarów objętych zmianami."

2. dla celów specjalnych - administracja niezespolona; z reguły jest to podział nie odpowiadający podziałowi podstawowemu, dotyczy to np.: koleji państwowej, adm. leśnej, morskiej, wojskowej (okręgi). Podział ten dokonany na podstawie prawa jest względnie trwały. Z podziału specjalnego mogą korzystać też organizacje i instytucje niepaństwowe, wykonujące na podstawie poruczenia (zlecenia) zadania publ.-prawne. Podstawowe przesłanki tworzenia podziałów specjalnych określa ustawa o teren. org. adm. rządowej ogólnej z 1990 r. - art. 51 mówi, że podziału tego można dokonać, gdy:

- ustawa szczególna go przewiduje

- za jego utworzeniem będzie się przemawiać potrzeba określonej dziedziny adm. państw. lub inny uzasadniony społecznie cel

- organ tworzący podział specjalny "porozumie się" z ministrem właściwym do spraw adm.

- nie narusza on granic jednostek podziału zasadniczego, chyba że przemawiają za tym istotne względy.

3. dla celów pomocniczych; jest tworzony dla wykonywania zadań należących do terenowych org. państwowych. Ma na celu uzupełnienie podziału zasadniczego lub specjalnego. Podziału tego dokonuje się na:

- rejony (w województwie)

- dzielnice, osiedla, sołectwa (w gminie)

REJONIZACJA - dotyczy z zasady jednostek terytorialnych mniejszych niż województwo.

REGIONALIZACJA - dotyczy obszarów większych, obejmujących kilka, a nawet więcej województw (nie jest uregulowana w drodze ustawowej).

Kryteria podziału kraju (Uhra):

- ekonomiczne

- kulturalne

- komunikacyjne

- tradycyjne

Podobne prace

Do góry