Ocena brak

Organ administracji rządowej

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

- stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji rządowej,

- działa w imieniu i na rachunek państwa,

- uprawniony jest do korzystania ze środków władczych,

- działa w zakresie przyznanych mu kompetencji.

Organ posiada określoną przez prawo formę organizacyjną, która czyni z niego pewną organizacyjną jedność. Np.: organem powiatu jest rada powiatu , a nie poszczególni radni, organem powiatu jest zarząd powiatu, a nie poszczególni członkowie tego organu. Organem administracji rządowej jest minister kierujący określonym działem tej administracji, a takim organem nie jest sekretarz stanu i podsekretarz stanu. Osoba będąca organem jednoosobowym może wchodzić w skład innego organu, oczywiście kolegialnego ( np.: minister wchodzi w skład Rady Ministrów).

Organ administracji rządowej działa w imieniu i na rachunek państwa, a organy innych podmiotów administracji – w imieniu i na rachunek tychże podmiotów.

Istotnym elementem pojęcia jest uprawnienie do korzystania ze środków władczych.

Przejawia się to w uprawnieniu do stanowienia aktów posiadających moc obowiązującą., zagwarantowaną możliwością zastosowania środków przymusu państwowego w celu doprowadzenia do ich wykonania.

Organy samorządu terytorialnego:

- są wyodrębnione organizacyjnie,

- działają w imieniu i na rachunek danej jednostki samorządu

- korzystają ze środków władczych

- działają w zakresie przysługujących im kompetencji.

Podobne prace

Do góry