Ocena brak

ORDOLIBERALIZM

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Ordoliberalizm jest połączeniem liberalizmu z konserwatyzmem. Ordo – w przełożeniu to porządek, W tym znaczeniu jest to wizja stabilnego świata zhierarchizowanego, według ordo nie ma charakteru teologicznego. Ordoliberalizm kształtował się w okresie republiki Weimarskiej, miał wpływ na kształt ustroju politycznego i społecznego po II wojnie światowej, nawiązuje do XIX w konserwatyzmu i jednocześnie neguje klasyczny XIX w Liberalizm. Ordoliberałowie uznają że klasyczny mechanizm liberalny XIX w warunkach wieku XX jest niewydolny, gdyż promował on motto „państwa minimalnego” które nie ingeruje w życie gospodarcze. Ordoliberałowie twierdzili, że głębokość i długotrwałość kryzysu gospodarczego pokazują ze konieczna jest interwencja państwa. Krytyka liberalizmu dotyczyła ideału społeczeństwa, wg ordoliberałów społeczeństwo to coś więcej, że to socjologiczna jedność o charakterze organicznym. Odwołują się do celi społecznych, dobra społecznego i sprawiedliwości społecznej.

Pojawia się w tym nurcie idea silnego państwa, która reguluje antagonistyczne interesy grup społecznych. Podsumowując wiec Ordoliberałowie stoją na stanowisku że państwo może to robić poprzez dotacje, cła ochronne, kontrole handlu zagranicznego, poza tym ważnym zadaniem państwa jest zwalczanie inflacji i pilnowanie deficytu budżetowego ( rynek utracił możliwość samoregulacji). Społeczeństwa zbudowane na podstawach liberalnych przeżywają kryzys, „społeczeństwa zach. uległy erozji, a w szczególności w sferze duchowej i moralnej czego skutkiem jest kryzys ekonomiczny i gospodarczy” - Jest to skrajny relatywizm czyli upadek wartości absolutnych. Drugim wyrazem kryzysu nowoczesnych społeczeństw jest krytycyzm i zwątpienie, gdyż człowiek współczesny odwołuje się tylko do rozumu i wszystko poddajemy wątpliwości (odrzucenie autorytetu i prawd obiektywnych). Konsekwencją tego jest również upadek religii i wszechobecna laicyzacja. Wg Ordoliberałów i ich krytyki wobec liberalizmu, człowiek bez przekonań skłony jest do zachowań rewolucyjnych i podatny jest na doktryny skrajne typu faszyzm czy komunizm.

Takie zachowania doprowadzają do polityzacji całego życia. Upadają naturalne więzi społeczne tj. gmina sąsiedztwo, rodzina czy parafie, a w zamian za to pojawiają się nowe wartości opierające się na karierze, pieniądzu czy modzie. Zachwiane zostały proporcje między miastem a wsią, bo dla ordoliberałów wieś jest ostoją zdrowia moralnego i stabilności, a miasto natomiast jest synonimem sztucznej zmiany, sztucznego pędu, w pogoni za pieniądzem. Chodzi o uznanie równości między społeczeństwem miejskim a wiejskim. Dominacja wątku urbanistycznego doprowadziła gospodarki do monopolizacji. Kolejnym krokiem do monopolizacji jest społeczeństwo masowe które tak naprawdę jest wyrazem kolektywizmu, społeczeństwo masowe jest homogeniczne, ludzie zostali ujednoliceni w myśleniu, w działaniu, w stylu życia. Społeczeństwo masowe pozbawione jest jakichkolwiek wartości i odwołuje się do racjonalizmu oświeceniowego.

Monopol kreuje potrzeby sztuczne które my będziemy realizować. Ordoliberałowie bardzo ostrożnie podchodzą do postępu w przeciwieństwie do liberałów. Uważają oni „postęp tak”, ale pod kilkoma warunkami, musi to być postęp ewolucyjny a nie rewolucyjny, musi wynikać z przesłanek naturalnych, musi być to postęp który nie burzy systemu wartości absolutnej. Sam bieg i pęd nie jest wartością, chyba że wiemy po co to robimy. Krytykując to społeczeństwo tworzą własną wizję „społeczeństwa zdecentralizowanego” jest to zdeproteralizowane. Polega to na upowszechnieniu własności, jest to społeczeństwo które opiera się na małych strukturach. Jest to ojczyzna która połączona jest na zasadzie, miłości, uczuć, duchowości, emocjonalnego stosunku do ziemi. Takie prawdziwe zakorzenienie ma miejsce na wsi. Taka mała ojczyzna daje poczucie bezpieczeństwa.

Porządek ordo jest porządkiem absolutnym który ma korzenie w przeszłości, ordo to swoisty porządek duchowy, jest to ład który powstaje w sposób naturalny, który ma swoje korzenie w średniowieczu i chrześcijaństwie. Te wartości powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenia. Porządek ordo potrzebuje wartości religijnych. Problem natury ładu społecznego, współczesne kryzysy wykazały że porządek społeczny nie jest ws tanie samodzielnie podtrzymać ładu społecznego. Na porządek społeczny składa się struktura społeczna, model władzy państwowej oraz model prawa w związku z czym nie można wszystkich zjawisk życia społecznego tłumaczyć przez ekonomię.

Dla nich społeczeństwo jest organizmem, żywą tkanką w której każdy spełnia określone funkcje, ale każdy jest potrzebny. Społeczeństwo nie może istnieć bez sfery ekonomicznej pod warunkiem że zlikwidowane zostaną monopoly. Wg nich państwo musi stać na straży i kontrolować: Działania antymonopolowe, zrównoważony podział własności, stanie na straży zrównoważonego postępu technicznego, przeciwdziałanie bezrobociu 9które jest problemem nie tylko ekonomicznym i gospodarczym ale również społecznym moralnym), państwo powinno wziąć również na siebie zapewnienie opieki zdrowotnej, szkolnictwa zgodnie z mistyczną teorią sprawiedliwości.

Podobne prace

Do góry