Ocena brak

Opracowywanie budżetu państwa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Przygotowanie projektu budżetu państwa spoczywa na Ministrze Finansów, który przedstawia Radzie Ministrów złożenia projektu Ustawy budżetowej. Materiały do ustawy budżetowej opracowywane są na podstawie tzw. noty budżetowej, czyli rozporządzenia Ministra Finansów, który określa w nim szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowywania przez poszczególnych ministrów i inne podmioty (dysponentów części budżetowej) materiałów potrzebnych do zbudowania projektów ustawy budżetowej. Materiały te zawierają plany zadań realizowanych przez przyszłych wykonawców budżetu, projektów planów dochodów i wydatków przyszłych wykonawców budżetów i innych.

Minister Finansów przedstawiając założenia projektu budżetu państwa, przekazuje także plany przychodów i wydatków tzw. jednostek pozarządowych o szczególnym statucie prawnym (budżetowym) np. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta i inne. Plany finansowe tych jednostek organizacyjnych nie są jednak przedmiotem ustaleń na szczeblu rady ministrów. Minister Finansów włącza bowiem je bez zmian w całości.

W przypadku kiedy nie jest możliwe przygotowanie ustawy budżetowej Rada Ministrów zamiast podejmować uchwały w sprawie projektu ustawy budżetowej podejmuje uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego (szerzej patrz podręcznik). Zarówno uchwałę w sprawie projektu ustawy budżetowej jak i ewentualną uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego rząd musi przedłożyć Sejmowi w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przygotowanie projektu budżetu państwa przebiega wieloetapowo:

Etap pierwszywydanie przez Ministra Finansów noty budżetowej. Określa ona szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu państwa i jest wydawana w formie rozporządzenia Ministra Finansów. Jej adresatami są wszyscy dysponenci części budżetu państwa. Materiały przekazywane Ministrowi Finansów, zawierające przede wszystkim przewidywane dochody i wydatki, pochodzące od poszczególnych ministrów, mają charakter wyjściowy i o ostatecznym kształcie projektowanych dochodów i wydatków poszczególnych części decyduje Minister Finansów. Ni dotyczy to: Kancelarii Sejmu, kancelarii Senatu, kancelarii Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, RPO, SN, NSA, NIK, KRRiTV, Krajowego Biura Wyborczego, PIP, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Etap drugi - projekt ustawy budżetowej jako jednolity dokument opracowany jest przez Ministra Finansów. Minister Finansów ustala też proponowane subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego i zbiorczą kwotę tych subwencji włącza do projektu budżetu państwa. Wraz z uzasadnieniem i wykazem spraw spornych projekt przedkładany jest Radzie Ministrów.

Etap trzeci – Rada Ministrów rozstrzyga sprawy sporne, a następnie uchwala projekt ustawy budżetowej (zawierający projekt budżetu państwa). Zgodnie z art. 222 Konstytucji RP Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego (do 30 września), a w wyjątkowych sytuacjach później projekt ustawy budżetowej na rok następny. W przypadku późniejszego przedstawienia projektu RM musi przedstawić prowizorium budżetowe, które jest podstawą działania gospodarki państwa. Prowizorium budżetowe może być przedstawione tylko jeden raz w poszczególnych latach budżetowych.

Podobne prace

Do góry