Ocena brak

Opłucna przeponowa

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Opłucna przeponowa (pleura diaphragmatica s. phrenica) pokrywa obustronnie kopuły przepony i ich zbocza (areae pleurales) sięgając na obwodzie prawie do przyczepu początkowego przepony, przyśrodkowo zaś do śródpiersia : część pośrodkowa przepony (area mediastinalis), która dźwiga śródpiersie nie jest więc pokryta opłucną. Opłucna przeponow a jest bardzo cienka i skleja się z przeponą za pośrednictwem ubogiej warstwy tkanki podopłucnowej. która jest częścią powięzi wewnątrzpiersiowej i ma nazwę powięzi p r z e p o n o w o - o p łu c 11 o w e j 'fascia phrenicopleuralis). W warunkach prawidłowych daje się ona odpreparować od podłoża bez większego trudu; na swych brzegach przechodzi w opłucną żebrową i opłucną śródpiersiową.

Podobne prace

Do góry