Ocena brak

Opłaty i koszty postępowania

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Mogą wystąpić takie sytuacje, gdy strona wnosząc o wszczęcie postępowania, wnosi z góry opłatę skarbową. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów, organ wyznacza jej termin do wniesienia należności nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uiści należności, podanie podlega zwrotowi lub czynności uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. Organ powinien załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności, jeżeli za niezwłocznym załatwieniem sprawy przemawiają względy społeczne lub ważny interes strony, oraz gdy wniesienie podania jest czynnością, dla której jest ustanowiony termin zawity, gdy podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

Do kosztów postępowania zalicza się:

- koszty podróży, - koszty oględzin, - koszty doręczania stronom pism, - inne koszty związane bezpośrednio z rozstrzygnięciem sprawy.

Stronę obciążają te koszty, które: - wynikły z winy strony, - zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

Organ administracji publicznej jednocześnie z wydaniem decyzji ustala w drodze postanowienia: - wysokość kosztów postępowania, - osoby zobowiązane do ich poniesienia, - termin, - sposób ich uiszczenia.

Wszelkie nieuiszczone w terminach opłaty, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. Pracownik organu administracji publicznej, winny błędnego wezwania strony, obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów.

Podobne prace

Do góry