Ocena brak

Opłaty adiacenckie

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Występują dwa rodzaje opłat adiacenckich. Po pierwsze opłaty adiacenckie wnoszą osoby otrzymujące działki budowlane w wyniku odpowiedniego postępowania prowadzonego przez gminę związanego ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wartość tych działek musi być wyższa od wartości poprzednio posiadanych przez te osoby nieruchomości.

Opłata ta wynosi 50 % różnicy pomiędzy wartością gruntów przed dokonaniem scalenia i podziału i po dokonaniu tych czynności.

Drugi rodzaj opłat adiacenckich wnoszą właściciele gruntów zobowiązani przez ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości do uczestniczenia w kosztach urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. Uczestniczą oni w tych kosztach odpowiednio do wzrostu wartości należących do nich nieruchomości, powstałego na skutek wybudowania wspomnianych urządzeń.

Opłata wynosi w zasadzie 50% różnicy powstałej między wartością gruntu przed wybudowaniem tych urządzeń a wartością gruntu po ich wybudowaniu.

 

f) Opłaty za niezbudowanie bądź niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie

 

Opłatę tą ponoszą użytkownicy wieczyści, zarządcy lub użytkownicy gruntów, jeżeli nie wypełnili powyższych obowiązków. Wysokość tych opłat wynosi 10% ceny gruntu.

 

g) Zyski z przedsiębiorstw, zakładów i spółek

 

Gmina może prowadzić działalność gospodarczą nie tylko w zakresie użyteczności publicznej. Formy organizacyjno–prawne działalności gospodarczej gminy mogą być różnorodne zależnie od tego, jaką formę dla danej działalności gospodarczej wybiorą organy gminy. Może to być zakład budżetowy, spółka prawa handlowego oraz przedsiębiorstwo komunalne.

Gmina jest więc założycielem zakładów, przedsiębiorstw lub spółek, może być także udziałowcem w spółkach. Może być inicjatorem założenia spółki wnosząc na rzecz jej kapitału wkład niepieniężny (aport).

 

h) Dywidendy od przedsiębiorstw komunalnych, od których mają zastosowanie przepisy o przedsiębiorstwach państwowych

 

Dywidenda ta opłacana jest z zysku przedsiębiorstwa komunalnego. Wynosi ona 15% zysku przedsiębiorstwa pozostałego po opodatkowaniu. Dywidenda ta może być oceniana jako podatek obciążający przedsiębiorstwo komunalne (do jej funkcjonowania stosuje się przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych) lub jako określony ustawowo udział właściciela (w danym przypadku gminy) w zysku netto komunalnego przedsiębiorstwa.

 

  1. Dochody związane z przepisami o prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych

 

Do prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych stosuje się odpowiednio przepisy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dochody ze sprzedaży przedsiębiorstw, sprzedaży lub innego udostępnienia akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego, dochody z oddania do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego części odpowiednio utworzonej spółce i inne dochody związane z procesami prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stanowią dochody budżetu komunalnego.

 

j) Inne dochody prywatnoprawne

 

Chodzi tu np. dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn. Gmina ma prawo przyjęcia (lub odrzucenia) spadku.

Dochodami prywatnoprawnymi gminy są także dochody z odsetek od środków gromadzonych przez gminę na rachunku bankowym, a także odsetki od pożyczek udzielanych przez gminy.

Podobne prace

Do góry