Ocena brak

Opisz obszary zainteresowań socjologii K.F.

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

Wychowanie oraz socjalizacja przez i do kultury fizycznej - jest domeną przede wszystkim aktywności dzieci i młodzieży podlegającej intensywnym procesom socjalizacji i wychowania. Chodzi tu o stopień uświadomienia i internalizacji wartości wpisanych w interesującą nas dziedzinę, o efekty wdrożeń do ról społecznych, jakie oferuje ona swoim uczestnikom, o rodzaje i specyfikę więzi, jakie aktywność ta buduje..

Społeczne aspekty organizacji i kultury fizycznej – dotyczą mikrosystemów organizacyjnych różnych dziedzin a przede wszystkim sportu. Drugi dotyczy form makrostrukturalnych w zakresie globalnym, kontynentalnym bądź krajowym i uwidacznia wpływ, jaki na owe struktury wywierają czynniki ekonomiczne, polityczne i cywilizacyjne.

Procesy profesjonalizacji K.F. – wielki awans kultury fizycznej sprawił iż stała się ona nie tylko elementem dowolnej sfery aktywności ludzi, ale również ważnym czynnikiem realizacji celów instrumentalnych, doprowadziło to do powstania wielkiej armii specjalistów którzy nią kierują, organizują, tworzą i rozwijają oraz wdrażają i upowszechniają np. nauczyciele WF, trenerzy.

Socjologia stosunków wobec K.F. – chodzi tu o opisanie ideologiczno – politycznych doktryn KF. Ukazanie jej roli w stosunkach międzynarodowych, o związkach z polityką, o sporcie jako narzędziu propagandy wartości pozasportowych o klasowe i narodowe treści KF. Wreszcie o jej walory jako narzędzia polityki społecznej.

KF jako element kultury globalnej – dotyczy to obecności KF i zdrowotnej w świadomości historycznej i współczesnej, klas i grup społecznych. Ukazuje wartościaktywności ruchowej w sposobie życia wybranych zbiorowości społecznych. Ujawnia wzajemne przenikanie się wzorów KF i wzorów kultury ogólnej.

Socjotechnika sportu – dotyczy społecznych warunków i stymulacji oraz barier przeszkadzających w osiągnięciu celów praktycznych oraz otwartości dostępności sportu jako instytucji. Jego zasię społeczny, kanał rekrutacji, przyczyny i skutki selekcji. Mierzone czynnikiem sportowym.

Podobne prace

Do góry