Ocena brak

Opisz holistyczno - funkcjonalny model zdrowia

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

W modelu holistyczno-funkcjonalnym zdrowie wyraża się we wzajemnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem i jest procesem dynamicznej równowagi. O poziomie zdrowia człowieka współdecydują stresory (czynniki patogenne) i zasoby odpornościowe tkwiące w człowieku, w jego cechach biologicznych, psychicznych i społecznych oraz w środowisku naturalnym i społeczno-kulturalnym. W tym modelu zdrowa szczególne miejsce przypada świadomej aktywności człowieka, który ma poczucie wpływu na swój stan zdrowia, czuje się odpowiedzialny za swój poziom zdrowia, aktywnie ochrania je, a jako pacjent współpracuje odpowiedzialnie w procesie leczenia.

Zdaniem Sęk (1997) model holistyczno-funkcjonalny jest modelem związanym z nowoczesnymi ruchami ochrony i promocji zdrowia. Na jego podstawie można tworzyć pozytywne mierniki zdrowia. W modelu wyraźnie podkreśla się, że zdrowie nie jest stanem statycznym i we wszystkich okresach życia należy:

a) chronić je – czyli zapobiegać chorobom (profilaktyka),

b) doskonalić je – pomnażać, zwiększać jego potencjał (promocja zdrowia),

c) przywracać je – gdy pojawi się choroba (leczenie i rehabilitacja).

Podobne prace

Do góry