Ocena brak

Opisz główne zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem społecznym

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Zagrożenia w środowisku społecznym.

Środowisko społeczne, relacje i sposoby komunikowania się ludzi w rodzinie, miejscu nauki i pracy, w społeczności lokalnej oraz czynniki ekonomiczne wpływają w istotny sposób na kondycje psychofizyczną i stan zdrowia ludności. Istotną rolę odgrywają takie zagrożenia jak:

a) narastające ograniczenie dostępu do podstawowych zasobów, niezbędnych dla utrzymania i pomnażania zdrowia, takich jak pożywienie, mieszkanie, ubranie i praca,

b) uzależnienie znacznej części społeczeństwa (obecnie ok.8%0 od pomocy społecznej, przy jednoczesnym wycofaniu się państwa z różnych form świadczeń społecznych, m.in. w sferze ochrony zdrowia,

c) niekorzystna sytuacja w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, w tym:

• zmniejszające się nakłady budżetowe,

• niski poziom wykształcenia ludności,

• zmniejszający się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, zwłaszcza na wsi,

d) nasilające się patologie życia społecznego, prowadzące m.in. do spadku poczucia bezpieczeństwa osobistego, takie jak: osłabienie więzi rodzinnych, wzrost przestępczości, pojawienie się nieznanego dotąd zjawiska terroryzmu kryminalnego, wzrost problemów zdrowotnych i społecznych, związanych z nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem substancji psychotropowych,

e) narastanie występowania zjawiska określanego jako „syndrom opuszczonych rąk”, polegającego na przekonaniu, „ze nic się już nie może zmienić, chyba że na gorsze”.

Podobne prace

Do góry