Ocena brak

Opinia biegłego rewidenta

Autor /NUheffise Dodano /04.04.2007

Opinia i raport biegłego rewidenta mają stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność badanej jednostki.
Opinia sporządzona przez biegłego rewidenta powinna określać, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości. Biegły rewident sprawdza zgodność sprawozdania co do firmy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową.
Obecnie obowiązujące normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta przewidują możliwość wydania:
- opinii bez zastrzeżeń,
- opinii bez zastrzeżeń z podkreśleniem niepewności,
- opinii z zastrzeżeniami,
- opinii negatywnej albo zrzeczenie się wyrażenia opinii. Wydana przez biegłego rewidenta opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazywać powody ewentualnych zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii ze względu na okoliczności uniemożliwiające jej sformułowanie.
Biegły rewident, który przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, jest wybierany przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Umowę o badanie zawiera jednostka z biegłym rewidentem w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.
Badanie sprawozdania finansowego może przeprowadzić biegły rewident, który spełnia warunki niezbędne do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. Bezstronność i niezależność biegłego rewidenta nie są zachowane, jeżeli:
- posiada on udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub zależnej, z wyłączeniem udziału w spółdzielni mieszkaniowej,
- jest on lub był w ostatnich trzech latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych lub pracownikiem jednostki albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej lub zależnej,
- w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych, stanowiących przedmiot badania,
- osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich pięciu lat ponad 50 proc. przychodu rocznego z tytułu wykonywania usług na rzecz danej jednostki lub jednostek, w których posiada ona więcej niż 20 proc. udziałów (nie dotyczy to pierwszego roku działalności biegłego rewidenta),
- jest on małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu badania takie osoby,
- z innych powodów.
Należy pamiętać, że badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta, nie spełniającego wymogu bezstronności i niezależności, bądź przez biegłego rewidenta nie wybranego przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, jest nieważne z mocy prawa. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

Podobne prace

Do góry