Ocena brak

Operacjonalizacja celów kształcenia

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Operacjonalizacja: - formułowanie celów edukacyjnych polega na ich operacjonalizacji

to przekształcanie celów z postaci ogólnej, zwięzłej, sugestywnej, ale mało konkretnej na postać operacyjną, czyli czynnościową, umożliwiającą zaobserwowanie określonego wyniku

Procedura operacjonalizacji celów (Robert Mager)

 1. Zapisanie celu w postaci ogólnej

 2. Intuicyjny obraz ucznia osiągającego cel

 3. Luźne zapisy celów operacyjnych

 4. Selekcja luźnych zapisów (dokonanie w myślach prób inscenizacji, np. ‘czyta o przyrodzie’ da się zademonstrować, a ‘rozumie przyrodę’ trzeba zamienić na ‘potrafi objaśnić prawa przyrody’

 5. Klasyfikacja luźnych zapisów (można je pogrupować hierarchicznie np. wykorzystując odpowiednią taksonomię celów kształcenia)

 6. Sformułowanie celów operacyjnych (budujemy zdania w których podmiotem jest uczeń np. ‘uczeń potrafi…’)

 7. Sprawdzenie celów operacyjnych (trafność i operacyjność naszej listy celów sprawdzamy przez zaplanowanie sytuacji działania, czy cele operacyjne są osiągnięte i czy cel ogólny jest osiągnięty)

 8. Ewentualne powtórzenie etapów 2-7 (gdy wynik sprawdzania jest niezadowalający, powtarzamy etapy operacjonalizacji celu, usuwając jej błędy i ograniczenia)

Trójskładnikowy model celu operacyjnego (Mager):

 1. Określenie czynności, których wykonanie będzie uznane za osiągnięcie celu

 2. Opisanie warunków, w jakich czynność ma zostać wykonana

 3. Unormowanie jakości przebiegu i wyniku czynności

Zyski nauczyciela dzięki operacjonalizacji celów:

- upodmiotowienie uczniów – to ich czynności, a nie czynności nauczyciela są na czele (uczeń analizuje, planuje, czyta)

- podwyższona dokładność opisu opanowywanych czynności

- zarys warunków i metody sprawdzania przebiegu i wyników czynności

- motywację do własnego działania edukacyjnego

Straty nauczycieli którzy zapomnieliby o celu ogólnym:

- nadwyżka znaczenia jaką ma w edukacji całość w stosunku do części

- bezpośrednie odwoływanie się do uznanych społecznie wartości (krytycyzm, wrażliwość)

- perswazyjność, oddziaływanie na wyobraźnię

- zwięzłość

Podobne prace

Do góry