Ocena brak

OPERACJE WYNIKOWE

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt OPERACJE WYNIKOWE

Transkrypt

OPERACJE WYNIKOWE
Przychody – poprzez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia 
aktywów albo zmniejszenia zobowiązań, które prowadzą do wzrostu kapitału własnego lub 
zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób, niż zniesienie środków przez właścicieli.
Koszty uznane – rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, 
korzyści ekonomicznych wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów, 
albo zwiększenia wartości rezerw (zobowiązań), które prowadzą do zmniejszenia kapitału obcego, 
zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców.
Zasada memoriałowa – w celu określenia wyniku danego okresu przychody ze sprzedaży 
(zrealizowanym) przyporządkowujemy koszty uznane czy ekspirowane i to niezależnie od terminu 
zapłaty.
Kryteria ujęcia przychodów – MSR 18
1. Jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z 
transferu własności.
2. Jednostka przestaje być trwale zaangażowana zarządzaniem towarami i nie sprawuje nad 
nimi kontroli.
3. Kwotę można wycenić w sposób wiarygodny.
4. Istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z 
tytułu transakcji.
5. Koszty już poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w 
związku z transakcją można wycenić w sposób wiarygodny.
Koszty ekspirowane – koszty podstawowej działalności operacyjnej dzielimy najogólniej na:
Koszty produktu
Koszty okresu 

Koszty produktu – są rozliczane na produkowane wyroby, są one wstępnie aktywowane w postaci 
wyrobów gotowych i zostają przyporządkowane przychodom dopiero z chwilą sprzedaży tych 
produktów.
Do kosztów tych zaliczamy:
- Koszty bezpośrednie wytworzenia(materiały, energia) plus uzasadniona część 
kosztów pośrednich (wytwarzania).
                              Koszty pośrednie

                 Zmienne                        Stałe 
Koszty okresu – są funkcją czasu, lub procesu sprzedaży i w związku z tym nie są rozliczane na 
produkty, nie są tym samym aktywowane tylko są natychmiastowo przyporządkowane przychodom w 
celu określenia zysku. 
Do kosztów tych zaliczamy:
• Koszty ogólnego zarządu
• Koszty sprzedaży

Przepływ kosztów w przedsiębiorstwie jest następujący:
Bilans
Zakup materiału

Zapas materiału

Wynagrodzenie bezpośrednie

Rachunek zysków i strat

Produkcja w toku

Wyroby gotowe
Poniesione koszty sprzedaży i 
ogólnego zarządu

Koszty wytworzenia wyrobów 
sprzedanych
Koszty sprzedaży i ogólnego 
zarządu

Przychody i koszty związane są zawsze z działalnością gospodarczą:
• Operacyjną Finansową                          

Poza zwykłą działalnością jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia (katastrofy 
naturalne).
Konto na którym ujmowane są operacje wynikowe nazywane są kontami wynikowymi.
            D konta kosztów C
Zwiększenia 
kosztów

Zmniejszenia i 
przeniesienia 
kosztów

            Konta przychodów
Zmniejszenia i 
przeniesienia 
przychodów

Zwiększenia 
przychodów

     Konto strat nadzwyczajnych
Zwiększenie strat

Zmniejszenie i 
przeniesienie 
strat

            Zyski nadzwyczajne
Zmniejszenie i 
przeniesienie 

Zwiększenie 
zysków

zysków

Koszty rejestrowane są i rozliczane w wielu układach a w ramach rozwiązania uproszczonego, 
ujmowane są na kilku kontach:
1. Produkcja podstawowa, na którym rejestrujemy wszystkie koszty bezpośrednie.
2. Koszty pośrednie wytwarzane
3. Koszty ogólnego zarządu 
4. Koszty sprzedaży 
Przy ewidencji sprzedaży wyrobów, dla zachowania zasady przejrzystości wprowadza się dwa konta.
1. Konto ze sprzedaży wyrobów (kasy, weksle)
Ewidencja operacji wynikowych, wymienia się trzy zasadnicze elementy:
1. Ewidencja kosztów handlowych
2. Ewidencja procesu sprzedaży towarów
3. Ostateczne ustalenie wyniku
 
1. Operacje gospodarcze powodujące powstawanie kosztów działalności handlowej, są 
rejestrowane na koncie, koszty handlowe po stronie debetowej w korespondencji z różnymi 
kontami bilansowymi.
2. Dla zachowania przejrzystości zapisów wprowadza się dwa konta: ­ przychody ze sprzedaży 
towarów, po stronie kredytowej – wartość sprzedanych towarów.
Materiały są to rzeczowe składniki nabyte od kontrahentów a czasami wytworzone we własnym 
zakresie, które zbierają się w jednym cyklu operacyjnym.
Ewidencje zapasów wyróżniamy ewidencje ilościową dla poszczególnych asortymentów, za nią jest 
odpowiedzialny magazynier.
Ewidencja ilościowo­wartościowa dla asortymentu krótkich prób, zwykle prowadzona oddzielnie dla 
każdego magazynu.
Ewidencja wartościowa – w układzie kont syntetycznych.
Wycena zapasów materiałów generalną zasadę wyceny zapasów jest historyczna cena nabycia. 
Można także przy założeniu, że nie zniekształca to stanu majątku i wyniku finansowego stosować 
cenę zakupu.
Wycena rozchodu materiału
Teoretycznie można wycenić stan końcowy i rozchód materiału w drodze szczegółowej identyfikacji 
rzeczywistych kosztów tych składników.
W praktyce stosuje się jedną z trzech:

1. Średniej ceny warzonej polegającą na ustaleniu po każdej dostawie ceny przeciętnej 

2.

obliczonej jako iloraz wartości stanu końcowego powiększonego o ostatni przychód przez 
ilość.
FIFO polega na wycenie rozchodu materiałów według ceny pierwszej (najstarszej) dostawy 
znajdującej się jeszcze w magazynie a po jej wyczerpaniu według ceny następnej dostawy.

3. LIFO polegającej na wycenie rozchodu według cen ostatniej dostawy a po jej wyczerpaniu 
przedostatniej itd.

Stałe ceny ewidencyjne, ustalane zwykle na rok i za pomocą tych cen, wycenia się wszystkie dowody 
obrotu materiałowego i prowadzi się ewidencje zapasów.
Przy tym rozwiązaniu powstają najczęściej różnice pomiędzy ceną rzeczywistą a ceną ewidencyjną – 
różnicę te nazywamy odchyleniami od cen ewidencyjnych materiałów i są one oddzielnie ujmowane w 
ewidencji.
Transakcje zakupu – składają się dwie odrębnie dokumentowane operacje.
1. Otrzymanie dostawy i przyjęcie jej do magazynu na podstawie dowodu przyjęcia materiału Pz
2. Otrzymanie towaru rozrachunkowego – ze względu na to, że operacje te mogą wystąpić w 
różnym czasie rozliczenie zakupu polega na stwierdzeniu czy faktury otrzymane od 
dostawców mają pokrycie w materiałach przyjętych do magazynu i vice versa.
Rozliczenia tego dokonuje się za pomocą konta rozliczenie zakupu.
W ciągu okresu miały niniejsze następujące transakcje:
1. Otrzymano fakturę od dostawcy B za materiały b 15000
2. Otrzymano fakturę od dostawcy A za materiały a 1000
3. Otrzymano (przyjęto) dostawę materiałów b od dostawcy B zgodnie z Pz 15000
4. Otrzymano przyjęto od dostawcy C 20000
 
Zobowiązania

Rozliczenie zakupu

Materiały

      15,000
      10,000

      15,000
      20,000

15,000
20,000

      25,000
SK 20,000

15,000
10,000

      25,000
SK 10,000

Dostawy nie fakturowane             Materiały w drodze

Podobne prace

Do góry