Ocena brak

Operacje terminowe

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Operacje terminowe są instrumentem zabezpieczających przed niekorzystnymi w przyszłości zmianami cen, a banki - przed ryzykiem kursu waluty i stopy procentowej. Jednostki gospodarcze nie posiadając pełnej informacji o przyszłości, mogą po­dejmować nietrafne decyzje, które przyniosą niższe zyski, a nawet straty. Banki, jako wyspecjalizowani pośrednicy, oferują produkty bankowe ograniczające stopień ryzyka. Przejmując część ryzyka klienta, banki muszą je odpowiednio kompensować (zamy­kać) na rynku krajowym i międzynarodowym. Nowelizacja polskiego prawa dewizo­wego polegała na zniesieniu obowiązku odprzedaży bankom dewiz uzyskanych przez eksporterów za wyeksponowane towary i usługi. Zatrzymując dewizy na rachunkach bankowych eksporterzy są zainteresowani w zabezpieczeniu się przed ryzykiem kurso­wym. Występuje ono także, gdy kontakty eksportowe i importowe zawierane są z wy­przedzeniem w stosunku do płatności co najmniej na kilka miesięcy.

Operacje takie banki przeprowadzają zarówno dla osiągnięcia wyższego zysku wynikającego z różnic kursowych, jak i dla zabezpieczenia się przed ewentualnym ryzykiem lub stratami, które mogą powstać z powodu nieprzewidzianych zmian kur­sów walut. W operacjach kursowych decyduje znajomość sytuacji na rynkach mię­dzynarodowych i szybkość działania. W celu zmniejszenia ryzyka kursowego banki stosują różne formy zabezpieczenia i operacje kursowe. Często stosowanym już przez banki polskie rodzajem operacji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym jest swap. Typowa operacja swap polega na równoczesnym zawarciu terminowej po kursie, forwrd rate i kasowej po kursie spot rate w identycznej walucie i sumie.

Innym rodzajem swap jest podwójna transakcja terminowa, np. kupno 1 mln DM za franki szwajcarskie z terminem dwumiesięcznym, przy jednoczesnej sprzedaży tego 1 mln DM za franki szwajcarskie z terminem trzymiesięcznym. Podobnym rodzajem operacji walutowej jest sprzedaż obcej waluty z prawem jej odkupienia. Różni się ona od operacji swap tym, że nie ustala się z góry kursu odkupienia waluty. Banki polskie zawierają także umowy po kursie terminowym. Operacja polega na rozlicze­niu różnicy między wysokością kursu z dnia podpisania umowy a wysokością kursu w dniu wygaśnięcia umowy (punktem odniesienia jest kurs NBP). Różnica wynika­jąca z operacji przypada klientowi lub bankowi. Operacje takie przeprowadzał od 1992 r. Bank Handlowy SA, a późnię] Polski Bank Rozwoju SA.

W dalszej perspektywie banki będą wprowadzać nowe produkty bankowe w postaci transakcji futures i opcji walutowych. Transakcje futures, które można nazwać walutowymi transakcjami przyszłościowymi, należą do innowacji banko­wych. Zostały one zapoczątkowane w latach siedemdziesiątych, gdy w Chicago powstał pierwszy specjalny rynek dla takich transakcji walutowych. Są one zawie­rane na wyspecjalizowanych giełdach (w izbach rozrachunkowych) w drodze otwartego przetargu. Biorą w nich udział członkowie danej giełdy, którzy wykonu­ją zlecenia swoich klientów krajowych i zagranicznych. Banki i inne podmioty gospodarcze, nabywające lub oferujące kontakty futures, korzystają z pośrednic­twa firm brokerskich. Przedmiotem transakcji futures kontrakty o standardowej wielkości i w określonej walucie; operacje można więc przeprowadzać tylko kwo­towo standardowym kontraktem lub jego wielokrotnością. Terminowe rynki futures umożliwiają bankom, które nie chcą ponosić ryzyka kursowego, przerzucenie tego ryzyka na tych, którzy są gotowi je przejąć. Gwarantem wykonania transakcji futures jest instytucja (izba rozrachunkowa, giełda), w stosunku do której są odpo­wiedzialni kontrahenci zawierający między sobą konkretną transakcję. Z transakcji futures wynika obowiązek dostarczenia w przyszłości określonej waluty.

Podobne prace

Do góry