Ocena brak

Opcje walutowe

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

OPCJA jest to instrument finansowy dający jego nabywcy prawo (ale nie nakładający na niego obowiązku) do sprzedaży lub zakupu jednej waluty za inną w określonym momencie w przyszłości po z góry określonym kursie.

Posiadacz opcji nabywa prawo (nie zaś zobowiązanie), a wystawca opcji przyjmuje na siebie zobowiązanie do zrealizowania transakcji. Za nabyte prawo posiadacz płaci wystawcy opcji premię (cena opcji).

Jeśli w dniu realizacji transakcji kurs terminowy ustalony w kontrakcie opcyjnym jest mniej korzystny dla kupującego niż bieżący kurs na rynku klient może nie realizować swojego prawa. Jedynym kosztem dla klienta jest wtedy premia płacona bankowi przy zawieraniu kontraktu.

Korzyści dla klienta:

  • możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym,

  • możliwość rezygnacji z realizacji opcji w przypadku korzystniejszego kursu na rynku transakcji SPOT,

  • możliwość zawierania transakcji także w celach czysto spekulacyjnych,

  • wielkość straty ograniczona jest do wysokości zapłaconej bankowi premii,

  • możliwość zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych, przy zachowaniu prawa do nieograniczonych zysków w przypadku korzystnej zmiany kursów walutowych,

  • prawo do wycofania się z kontraktu poprzez odsprzedanie bankowi wystawionej przez klienta opcji przed upływem terminu jej ważności po aktualnej cenie,

  • możliwość wykorzystania opcji w celach maksymalizacji wyniku finansowego. Przy trafnym przewidywaniu ruchu kursów walut, opcje walutowe dają możliwość zysku przy z góry określonym poziomie ryzyka. Maksymalna strata w przypadku opcji, zwana premią, którą klient musi zapłacić. Klient poznaje tą cenę już w momencie zawierania transakcji opcyjnej.

Jednym z bardziej efektywnych narzędzi, możliwych do wykorzystania na rynku dewizowym, jest dewizowa transakcja opcyjna (foreign exchange option, w skrócie FX option), zwana też opcją walutową. FX option jest prawem do zakupu waluty (call option) lub sprzedaży waluty (put option) po konkretnej cenie wykonania opcji (strike price) w ustalonym terminie (dacie) lub przed jego upływem (expiration date). Ogólnie rzecz biorąc, opcja walutowa (za odpowiednią opłatą) z jednej strony zabezpiecza przed niekorzystnymi ruchami walutowymi, z drugiej zaś umożliwia osiąganie zysku, gdy zmiany na rynku walutowym są dla danego podmiotu korzystne. Opcja walutowa jest wyżej oceniana niż transakcja forward, ponieważ stwarza możliwość czerpania zysków z korzystnych ruchów walutowych przy jednoczesnym ograniczeniu ewentualnych strat do kosztu opłaty za opcję. Np. firma X chce pozyskać walutę obcą, przewidując jednocześnie, że jej kurs będzie wzrastać – firma dokonuje zakupu call opcji. Jeśli kurs dewizowy rzeczywiście wzrośnie, w szczególności wzrośnie powyżej strike price, to firma skorzysta z prawa opcji i dokona zakupu po strike price, osiągając tym samym zysk w wysokości różnicy między ceną rynkową a ceną wykonania opcji, pomniejszonej o tzw.premię.

Bankowy rynek na opcje dewizowe składa się z wystawianych przez duże banki komercyjne opcji dla swych klientów, będących na ogół dużymi korporacjami.

W przeciwieństwie do opcji na giełdach, banki wystawiają opcje walutowe indywidualnie, dostosowując kontrakty do konkretnych potrzeb poszczególnych klientów w zakresie waluty i jej ilości oraz terminu płatności. Aby obniżyć ryzyko banki kupują niekiedy opcje na giełdach.

 

Podobne prace

Do góry