Ocena brak

ONZ: geneza, podstawowe funkcje, cele i zasady działania

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

  • W czasie trwania II wojny światowej powstała idea powołania nowej organizacji uniwersalnej, której celem byłoby utrzymanie pokoju światowego i stworzenie systemu bezpieczeństwa zbiorowego. 25. kwietnia 1945 roku na konferencji w San Francisco ustalono tekst Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych, podpisany 26 czerwca 1945 r. przez 50 państw. Karta ONZ określa zasady działania, cele i zadania. Jest umową wielostronną, otwartą warunkowo, co oznacza, że zobowiązania wynikające z Karty przeważają wobec innych umów.

Cele:

  • Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

  • Rozwijanie przyjaznych stosunków między państwami

  • Rozwiązywanie w drodze współpracy międzynarodowej spraw o charakterze gospodarczym, kulturalnym i humanitarnym przywrócenie wiary w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość bez względu na różnicę rasy, płci, języka lub wyznania

  • Przyczynianie się do rozwoju praw człowieka

  • Stanowienie ośrodka uzgadniania działalności państw zmierzających do osiągnięcia tych celów

Tak szeroko sformułowane zadania nadały ONZ uniwersalny charakter. Działalność ONZ zależą od dobrej woli i chęci współpracy państwa członkowskich. Członkami są państwa suwerenne. Obowiązuje zasada nieingerencji w wewnętrzne sprawy.

ONZ jest organizacją powszechna. Jej członkami mogą być wszystkie państwa miłujące pokój, które przyjmą zobowiązania zawarte w Karcie.

Podobne prace

Do góry