Ocena brak

Omówić tryb postępowania u kontrolowanego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Do obowiązków inspektora kontroli skarbowej należy:

  • pisemne zawiadomienie kontrolowanego o wszczęciu postępowania, określenie zakresu, czasu i miejsca prowadzenie kontroli

  • okazanie kontrolowanemu ( przed przystąpieniem do czynności kontrolnych) legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

  • zapoznanie kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami w trakcie wszczęcia postępowania kontrolnego

  • zapoznanie kontrolowanego z treścią dokumentów i ustaleniami kontroli

  • terminowe wydanie decyzji w rozumieniu Ordynacji gdy ustalenia dotyczą podatków lub innych należności budżetowych, których określenie lub ustalenie należy do właściwości urzędów skarbowych lub wydanie wyniku kontroli, gdy jej ustalenia dotyczą innych nieprawidłowości albo gdy ich nie stwierdzono przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego.

Podobne prace

Do góry