Ocena brak

Omów źródła powstawania nadpłat

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

  • Błędy rachunkowe po obydwu stronach

  • kwoty nadpłaconego podatku -gdy podatnik jest zobowiązany do zapłacenia określonej kwoty podatku, faktycznie dokonał jego wpłaty w wysokości wyższej niż należna

  • świadczenie podatku uiszczone nienależnie " gdy podatnik dokonuje zapłaty określonego podatku mimo, że nie ciąży na nim w tym zakresie obowiązek podatkowy

  • błędne działanie podatników, płatnika, organów podatkowych - np. przekazanie przez podatnika na rachunek organu podatkowego kwoty wyższej od zadeklarowanej lub całkowicie nienależnej

  • zasady konstrukcji danego podatku i reguły jego rozliczenia -jeżeli ustawa przewiduje płatność zaliczek na podatek w ciągu okresu podatkowego, a po jego upływie następuje ostateczne rozliczenie, to nadpłata wystąpi w sytuacji, gdy zapłacone zaliczki będą wyższe.

Podobne prace

Do góry