Ocena brak

Omów zasady pobierania odsetek za zwłokę

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Od zaległości podatkowych pobierane są odsetki za zwłokę w wysokości 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalonego przez Prezesa NBP. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik lub inkasent i wpłaca je bez wezwania na rachunek organu podatkowego. Od tej zasady są trzy wyjątki: organ podatkowy nalicza odsetki za zwłokę w przypadku wydania decyzji:

  • w sprawie określenia wysokości zaległości podatkowej

  • w sprawie określenia wysokości nienależnie pobranego wynagrodzenia

  • w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta

Podobne prace

Do góry