Ocena brak

Omów zasady organizacji polityki regionalnej (programowania, partnerstwa, kompatybilności, spójności)

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Zasada programowania polega na określeniu wieloletnich (teraz na lata 2007-2013) priorytetów na poziomie Unii Europejskiej i państwa członkowskiego, sposobu finansowania oraz systemu zarządzania i kontroli. Zasada ta ulega modyfikacji w stosunku do poprzedniego okresu, co pozwoliło nie tylko na dostosowanie funduszy do najważniejszych wyzwań strategicznych polityki spójności, ale i uproszczenie systemu programowania.

Zasada partnerstwa utrzymana bez zmian w zakresie ścisłej współpracy pomiędzy Komisją a każdym państwem członkowskim. Określa bardziej precyzyjnie zarówno definicję, jak i listę podmiotów będących partnerami w procesie konsultacji. Zasada ta propaguje także partnerstwo publiczno- prywatne.

Zasada komplementarności znaczy, że fundusze zapewniają pomoc, która uzupełni krajowe, w tym na poziomie regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem priorytetów Wspólnoty.

Zasada spójności oznacza, że Komisja i państwa członkowskie zapewniają spójność funduszy z działaniami, politykami i priorytetami Wspólnoty oraz zachowują komplementarność z innymi wspólnotowymi instrumentami finansowymi.

Podobne prace

Do góry