Ocena brak

Omów strukturę użytkowania ziemi w Polsce i jej zróżnicowanie przestrzenne

Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011

Użytki rolne stanowią 60 % powierzchni całkowitej Polski. Udział użytków rolnych w powierzchni poszczególnych województw nie jest jednakowy i waha się w granicach od 40 % w woj. zielonogórskim do 78 % w województwie skierniewickim. Najwięcej użytków rolnych skupiają województwa środkowe oraz środkowo-wschodnie (ponad 70 % powierzchni ogólnej).

Natężenie występowania użytków rolnych jest uzależnione od czynników naturalnych i historycznych, l tak, np.:

- w woj. górskich rolnicze wykorzystanie ziem ograniczają warunki naturalne;

- na pojezierzach rolnicze użytkowanie ziemi ogranicza obfitość wód powierzchniowych, występowanie pól sandrowych i innych utworów polodowcowych;

- na Śląsku rolnicze użytkowanie ziem ogranicza rozwój przemysłu i daleko zaawansowana urbanizacja.

Grunty orne

Najmniej gruntów ornych mają województwa górskie i pojezierne - poniżej 40 %. Najwięcej gruntów ornych posiadają województwa Polski środkowej, środkowo-wschodniej i środkowo-zachodniej (ponad 55 %). W poszczególnych województwach ich udział różnicuje się od 27 % w woj. jeleniogórskim do 67 % w woj. skierniewickim.

Sady

Sady w Polsce zajmują ok. 1 % ogólnej powierzchni. W układzie województw udział sadów zmienia się od 0,1 % w woj. suwalskim do 5,7 % w woj. radomskim. W ponad 1/3 województw zajmują 0,5 % i mniej, a tylko w sześciu województwach 2 % i więcej.

Sadownictwo na większą skalę rozwinęło się w następujących rejonach:

- okolice Warszawy, Łodzi (Grójec-Góra Kalwaria, Skierniewice-Łowicz);

- okolice Płocka (Płońsk-Zakroczym-Płock);

- okolice Włocławka;

- okolice Lublina (Sandomierz-Opole Lubelskie-Puławy);

- małopolskim (Kotlina Nowosądecka i Oświęcimska).

Użytki zielone

Udział użytków zielonych wynosi ok. 13 % powierzchni Polski, w tym łąki stanowią 8 %. Wysoki udział mają użytki zielone leżące w dorzeczu Bugu i Narwi (od 17 % do pow. 20 %), na pojezierzach (15-19 %) oraz w zasięgu Sudetów (19 %). Najmniej użytków zielonych mają województwa środkowo-północne, rozpościerające się na obszarach o najniższych opadach rocznych (7-10 %).

Podobne prace

Do góry