Ocena brak

Omów przypadki nie naliczania odsetek za zwłokę

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

  1. za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne , w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych.

  2. za okres od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w ordynacji do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy

  3. za okres od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w ordynacji do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie o którym mowa w ordynacji

  4. w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

  5. od zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej.

  6. za okres od dnia wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie która była przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte w terminie 3-ch miesięcy od dnia zakończenia kontroli za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji, organu I instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3-ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - w przypadku skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach. 

Podobne prace

Do góry