Ocena brak

Omów pracę w niepełnym wymiarze i na czas określony w prawie europejskim

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Dyrektywa Rady Nr 99/70/WE z 28 czerwca 1999 dotycząca umowy ramowej o pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, zawartej przez ETUC, UNICE i CEEP.

Celem Dyrektywy 99/70/WE było wdrożenie przez Państwa Członkowskie postanowień zawartych w umowie ramowej zawartej między organizacjami skupiającymi podmioty gospodarcze, będące reprezentantami szeroko rozumianego przemysłu, takimi jak ETUC, UNICE i CEEP. Głównym celem umowy ramowej jest poprawa warunków pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także ograniczenie dyskryminacji takich pracowników. Umowa, która znalazła się w aneksie opisywanej Dyrektywy, definiuje pojęcie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jako osoby, która jest zatrudniona bądź zlecono jej pracę na podstawie relacji łączących je z pracodawcą, osoba ta kończy pracę po upływie określonego terminu lub wykonania danego zadania czy też wystąpienia określonego zdarzenia.

Postanowienia umowy ramowej kładą nacisk na zrównanie praw pracowników zatrudnionych "zwyczajnie", a tych pracujących na w niepełnym wymiarze czasu pracy. W związku z tym umowa stanowi, że mają oni prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji, prawo do wypoczynku, prawo do udziału w organizacjach związkowych i inne. Opisywana dyrektywa jest w sposób bezpośredni skierowana do małych i średnich przedsiębiorców, będących pracodawcami.

Podobne prace

Do góry