Ocena brak

Omów podział wydatków budżetowych

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Wydatki budżetu państwa dzielą się na:

  • wydatki bieżące

  • wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa.

Wydatki bieżące:

  • subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

  • subwencje dla partii politycznych,

  • dotacje,

  • wynagrodzenia,

  • zakupy towarów i usług,

  • wydatki majątkowe

SUBWENCJE - środki przekazane z budżetu państwa na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego bez wskazania celu na jaki mają zostać przeznaczone.

DOTACJE - dofinansowanie z kasy państwa podmiotów innych niż państwowe jednostki budżetowe oraz ich zadań.

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa obejmują w szczególności wydatki budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.

Wydatki majątkowe :

-wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 

Podobne prace

Do góry