Ocena brak

OMÓW PODZIAŁ PRZESTĘPSTW NA MATERIALNE I FORMALNE

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Zgodnie z przyjętą w nauce prawa karnego nomenklaturą przestępstwa formalne to przestępstwa bezskutkowe, natomiast przestępstwa materialne to przestępstwa skutkowe. Ten podział wiąże się z przedmiotową stroną czynu zabronionego, w ramach której wystąpić może także pojęcie skutku. Skutek w rozumieniu prawa karnego to taka zmiana w świecie zewnętrznym, która została wywołana zabronionym czynem człowieka i jako istotna dla jego pełnej charakterystyki stanowi jedno ze znamion występujących w zakresie przedmiotowej strony czynu. W takim razie, jeżeli do wypełnienia znamion strony przedmiotowej jakiegoś czynu zabronionego konieczne jest wystąpienie skutku, to przestępstwo którego ten czyn jest elementem składowym, jest przestępstwem materialnym (skutkowym).

Przestępstwo formalne (bezskutkowe) charakteryzuje natomiast się tym, że realizacja jego znamion następuje wraz z zachowaniem opisanym w ustawie. Przykładem może być art. 233, zgodnie z którym podlega karze ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Zachowanie sprawcy zgodnie z tym opisem, oczywiście przy spełnieniu wymagań związanych z uznaniem czynu zabronionego za przestępstwo, zostanie uznane za wyczerpanie znamion i to niezależnie od tego, czy skutkiem zeznania nieprawdy czy też zatajenia prawdy było ukształtowanie u przyjmującego zeznania, odwzorowanie stanu rzeczy niezgodne z rzeczywistością, czy też nie.

Podobne prace

Do góry