Ocena brak

Omów podział MAP i określ ich zastosowanie

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Mapy ze względu na zakres przedstawionej treści można podzielić na dwa rodzaje: -

OGÓLNOGEOGRAFICZNE,

- TEMATYCZNE.

Treścią map ogólnogeograficznych jest ogólna ch-ka przedstawionego terenu, czyli rzeźby terenu, wód, linii komunikacyjnych, osiedli itp. Jeżeli mapa ta wykonana jest w dużej skali 1:200 000 lub większej to nosi nazwę topograficznej. Zaś mapy ogólnogeograficzne wykonane w podziałce mniejszej od 1:200 000 noszą nazwę map przeglądowych.

Na mapach tematycznych przedstawia się jeden lub kilka wybranych elementów. Ze względu na odrębność tematyczną i różny sposób przedstawienia treści, mapy tematyczne dzielimy na:

- przyrodniczo-geograficzne;

- społeczno-gospodarcze,

Do przyrodniczo-geograficznych należą m.in. mapy klimatyczne, geologiczne, hydrograficzne, rozmieszczenie surowców mineralnych, szaty roślinnej, świata zwierzęcego i wiele innych.

Do map społeczno-gospodarczych zaliczają się m.in. mapy zaludnienia, etnograficzne, polityczne, historyczne, komunikacyjne itp.

Podobne prace

Do góry