Ocena brak

Omów podział dochodu między konsumentów indywidualnych, inwestorów, budżet i banki w modelu przepływów międzygałęziowych

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

Część IV tabeli poświęcona jest podziałowi dochodu narodowego. Dochód zostaje rozdzielony pomiędzy podmioty występujące w gospodarce zgodnie z aspiracjami podmiotów tworzących popyt końcowy. Uzyskują one środki na pokrycie wydatków składających się na popyt finalny zaprezentowany w II ćwiartce. Dochody z tytułu płac, dotacji budżetowych, nadwyżki ekonomicznej (zysku) i dochody z tytułu zmiany ilości pieniądza pozostającego do dyspozycji dzielone są w II części pomiędzy konsumentów indywidualnych, inwestorów, budżet i sektor bankowy. I tak np. płace dzielić można na:

- płace zatrudnionych w sektorze budżetowym;

- płace finansowane ze środków funduszy celowych;

- płace zatrudnionych w sektorze bankowym;

- płace zatrudnionych w sferze inwestycji;

- płace zatrudnionych poza wyżej wymienionymi.

Analogicznie możemy podzielić między w/w podmioty, środki z dotacji budżetowej, nadwyżki ekonomicznej i dochodów związanych ze zmianą ilości pieniądza.

Do góry