Ocena brak

Omów podatek akcyzowy

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Zakres podmiotowy podatku akcyzowego obejmuje:

  1. osoby prawne,

  2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

  3. osoby fizyczne.

Jeżeli podmioty te mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju stają się podatnikami tego podatku, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności będące przedmiotem tego podatku, a okoliczności wskazują na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet, gdy zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegały na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej

Podatnikami tego podatku są także ww. podmioty, które wykonują czynności maklerskie, czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia pośrednictwa, umowy komisu, zarządzania funduszami i in. Podatnikiem tego podatku są także ww. podmioty, na których ciąży obowiązek zapłaty cła.

Podatnikami tego podatku są także ww. podmioty, które mają miejsca zamieszkania, pobytu, siedziby za granicą, jeżeli wykonują czynności stanowiące przedmiot opodatkowania podatek od towarów i usług osobiście lub przez osoby upoważnione albo przy pomocy pracownika bądź przy wykorzystaniu zakładu lub urządzenia służącego działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, są usługobiorcami usług pochodzących z importu.

Zakresem przedmiotowym w akcyzowym objęto sprzedaż wyrobów akcyzowych. Sprzedaży rozumianej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i o podaku akcyzowym.

Wyrobami akcyzowymi są produkty naftowe, broń myśliwska, sól, samochody osobowe, wyroby papierosowe itp. Obowiązek podatkowy ciąży na producencie, importerze, sprzedawcy wyrobów akcyzowych , podmiocie świadczącym usługi w zakresie wyrobów akcyzowych i innych. Podstawą opodatkowania jest obrót wyrobami akcyzowymi.

Skala i stawki.

Skala jest proporcjonalna inaczej liniowa, stawki liczone są w stosunku do ceny sprzedaży u podatnika dokonującego czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą.

Stawki te wynoszą dla;

  • wyrobów spirytusowych 95 % ceny,

  • paliw silnikowych 85 % ceny,

  • krajowych samochodów osobowych 40 % ceny,

  • wyrobów winiarskich 200 %

natomiast dla importu wynoszą one;

  • wyrobów spirytusowych 1900 % ceny,

  • paliw silnikowych 400 % ceny,

Zwolnieniu podlega sprzedaż wyrobów akcyzowych na eksport.

Podobne prace

Do góry